Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:18:55

Ei godkänner Svenska kraftnäts ansökan om att använda flaskhalsintäkter för att finansiera elstöd till fysiska personer

Den 30 januari ansökte Svenska kraftnät hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få använda maximalt 10 miljarder kronor av flaskhalsintäkter* för att finansiera elstöd till fysiska personer. Syftet är att mildra effekterna av de höga elpriserna under november och december 2022. Ei har nu fattat beslut om att godkänna ansökan.

Modellen som Svenska kraftnät föreslagit, och Ei nu fattat beslut om, innebär att elstödet till fysiska personer i elområde ett och två blir 90 öre per kilowattimme, i elområde tre 126 öre per kilowattimme och i elområde fyra 129 öre per kilowattimme. Elstödet ges för 80 procent av den uppmätta elförbrukningen i en uttagspunkt under perioden november–december förra året.

Stödet omfattar alla fysiska personer som hade ett gällande elnätsavtal med ett elnätsbolag den 31 december 2022 för en uttagspunkt där el förbrukades någon gång under perioden november till och med december 2022.

Ei:s beslut

Ei:s roll är att bedöma om modellen för det föreslagna elstödet får finansieras med flaskhalsintäkter enligt reglerna i elmarknadsförordningen och **krisinterventionsförordningen. Ei bedömer att den föreslagna modellen uppfyller kraven och har därför fattat beslut om att godkänna Svenska kraftnäts ansökan.

Detta elstöd får tillsammans med de stöd som Ei redan godkänt (ärende 2022-102955 och 2023-100044) sammanlagt uppgå till maximalt 55,6 miljarder kronor inklusive administrativa kostnader.

Här kan du ta del av Ei:s beslut (ärendenummer 2023-100467) Länk till annan webbplats..

Svenska kraftnäts information om ansökan Länk till annan webbplats..

Fotnot: * Flaskhalsintäkter kallas även kapacitetsavgifter och intäkter från överbelastning. På Svenska kraftnäts webbplats kan du läsa mer. Länk till annan webbplats.

**Krisinterventionsförordningen tillåter att EU:s medlemsstater får använda flaskhalsintäkter för att finansiera åtgärder som mildrar effekterna av de höga elpriserna. Stödet ska ges till elslutkunder, det vill säga kunder som köper el för eget bruk. Åtgärderna ska vara klart definierade, transparenta, proportionella, icke-diskriminerande, kontrollerbara och de får inte motverka skyldigheten att minska bruttoelförbrukningen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter