Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:29:37

EU-kommissionen bjuder in till samråd: Tyck till om utformningen av EU:s elmarknad

Den 23 januari utlyste EU-kommissionen ett offentligt samråd om hur den europeiska elmarknaden ska vara utformad. Till och med den 13 februari finns möjlighet att delta i samrådet och skicka in synpunkter till kommissionen.

Den pågående energikrisen med ovanligt höga elpriser har fått stora konsekvenser för europeiska hushåll och företag. Det har väckt frågan om det behövs en reformation av den europeiska elmarknaden.

I ljuset av det, bjuder Europeiska kommissionen nu in till ett offentligt samråd där alla som vill, kan komma med inspel och synpunkter på hur den europeiska elmarknaden ska vara utformad.

–Konsultationen är Europeiska kommissionens sätt att få klart för sig hur marknadsaktörerna, organisationer, elkunder och olika medlemsstater ser på hur elmarknaden kan förbättras. Genom att vara aktiv och svara på konsultationen kan man helt enkelt påverka de lagförslag som kommissionen avser presentera lite längre fram i vår, säger Caroline Törnqvist, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen (Ei).

Syftet med samrådet är att undersöka behovet av att ändra reglerna på elmarknaden för att skydda hushåll och företag från alltför höga energipriser, säkra tillgången till ren energi och göra marknaden mer motståndskraftig. Målet med en elmarknadsreform är att säkra europeisk energisuveränitet och uppnå klimatneutralitet.

Fyra huvudområden

De synpunkter som kommer in via samrådet ska vara ett stöd till EU-kommissionen i det fortsatta arbetet med att ta fram ett lagstiftningsförslag för hur elmarknaden ska vara utformad. Förslagen väntas presenteras under våren.

Samrådet fokuserar på åtgärder inom huvudsakligen fyra områden:

  • Göra elräkningarna mindre avhängiga av de kortsiktiga priserna på fossila bränslen och främja utbyggnaden av förnybar energi.
  • Förbättra marknadens funktion för att trygga energiförsörjningen och fullt ut utnyttja alternativ till gas, såsom lagring och efterfrågeflexibilitet.
  • Stärka konsumentskyddet och konsumenternas egenmakt.
  • Förbättra insynen, övervakningen och integriteten på marknaden.

Vad gör Ei

Ei analyserar nu de frågor som ingår i samrådet tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter och EU-myndigheten ACER, där Ei är aktiv i olika arbetsgrupper.

Till Europeiska kommissionens samråd Länk till annan webbplats..

Europeiska kommissionens pressmeddelande Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter