Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 04:21:34

Elhandelsföretag skyldiga att ge särskild information när elavtal löper ut

Energimarknadsinspektionen (Ei) har pågående tillsyn av fem elhandelsföretag gällande information till elkunden när ett tidsbestämt avtal är på väg att löpa ut. Ei har i sin granskning hittat brister i de informationsbrev som företagen skickar ut till kunderna.

Under år 2022 mottog Ei klagomål och anmälningar från elkunder som inte hade fått tillräcklig information när tidsbestämda avtal löpt ut. Vissa kunder hade uppgett att de inte fått någon information alls. Ei har pågående tillsyn av Eon Energilösningar, Stockholms Elbolag, Svealands Elbolag, Telinet Energi och Fortum Markets i syfte att granska hur företagen har informerat kunderna.

Elkunden har rätt till särskild information

Enligt ellagen ska elkunder som har ett tidsbestämt elavtal hos sitt elhandelsföretag få information tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut. Syftet med bestämmelsen är att elkunden i god tid ska kunna undersöka marknaden och vid önskemål teckna ett annat avtal.

Ei har granskat de informationsbrev som företagen skickar till elkunder när tidsbestämda avtal löper ut. Flera brister har hittats i informationen och därför har företagen fått förelägganden om att efterleva de krav som ställs i ellagen och i Ei:s föreskrifter. Bristerna skiljer sig åt mellan företagen och varje föreläggande är därför anpassat efter de specifika bristerna i respektive informationsbrev.

Den här informationen ska lämnas till elkund

  • Det ska framgå när det nuvarande avtalet upphör.
  • Det nya avtalets bindningstid och uppsägningstid ska anges. Om det nya avtalet gäller tills vidare ska detta framgå. Informationen behöver vara tydlig och det räcker inte att hänvisa exempelvis till avtalsvillkor eller företagets webbplats.
  • Avtalstypen för det nya avtalet ska anges så att det framgår om det exempelvis är ett avtal om fast pris, rörligt pris eller ett mixavtal. Om avtalet har ett rörligt pris ska det framgå om det är ett timprisavtal, månadsbaserat rörligt avtal eller någon annan typ av avtal. Informationen ska också redogöra för vad det rörliga priset är baserat på, exempelvis om priset är baserat på elbörsens spotpris, elhandelsföretagets inköpspris eller något annat. Med dessa uppgifter har kunden möjlighet att förstå hur det nya avtalet är prissatt.
  • Det nya avtalets pris ska anges och därmed är elhandelsföretaget skyldigt att ange ett specificerat pris för elen. För att möjliggöra en jämförelse av avtalet måste det på något sätt gå att utläsa det totala elpriset per kilowattimme, exklusive års- eller månadsavgift.
  • För att kunden ska förstå vad det är för pris elhandelsföretaget angett måste företaget även redovisa vilken period det angivna priset avser. Eftersom ett rörligt elpris inte går att förutse, måste elpriset anges genom någon form av hänvisning till ett tidigare elpris. Det ger möjlighet för elkunden att jämföra det nya avtalet med andra alternativ på marknaden.

Uppföljning och avskrivning

Samtliga ärenden är nu avskrivna och avslutade. Alla fem företag har följt våra förelägganden:

Eon Energilösningar (2022-101803 Länk till annan webbplats.) skrevs av 13 mars 2023.
Fortum Markets (2022-102887 Länk till annan webbplats.) skrevs av 13 mars 2023.
Stockholms Elbolag (2022-101805 Länk till annan webbplats.) skrevs av 26 april 2023.
Svealands Elbolag (2022-101804 Länk till annan webbplats.) skrevs av 26 april 2023.
Telinet Energi (2022-102397 Länk till annan webbplats.) skrevs av 20 april 2023.

Så här arbetar vi med tillsyn

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter