Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:38:25

Ei föreslår ny lagstiftning gällande slutna distributionssystem och icke koncessionspliktiga nät

Idag har Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnat rapporten Slutna distributionssystem och interna nät (Ei R2022:12) till regeringen. I rapporten föreslår Ei att det införs en ny typ av nätföretag som äger och driver så kallade slutna distributionssystem. Dessa kan drivas med stöd av nätkoncession eller omfattas av undantag enligt förordningen om icke koncessionspliktiga nät (IKN-förordningen). Ei lämnar även förslag om att elkunder i ett internt nät ska kunna byta elleverantör. Utöver det lämnar Ei förslag på ändringar i IKN-förordningen.

I början av 2021 fick Ei i uppdrag av regeringen att titta närmare på artikel 38 i elmarknadsdirektivet och att genomföra en översyn av IKN-förordningen. Artikel 38 i elmarknadsdirektivet gäller så kallade slutna distributionssystem och Ei:s uppdrag handlar om att se om den svenska lagstiftningen stämmer överens med elmarknadsdirektivet och lämna författningsförslag till regeringen.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 januari 2023.

För att den svenska lagstiftningen ska stämma överens med elmarknadsdirektivet föreslår Ei att det införs en ny definition i ellagen av nätföretag som äger och driver så kallade slutna distributionssystem, och att sådana system ska omfattas av de flesta av ellagens bestämmelser.

Förslaget innebär att stora delar av ellagen ska tillämpas på slutna distributionssystem som tas i drift efter bestämmelsernas ikraftträdande. Ägare av slutna distributionssystem föreslås dock få undantag från vissa bestämmelser i den nationella lagstiftningen, till exempel från förbudet för nätföretag mot att inneha energilager och laddningspunkter för fordon.

Ett begränsat antal nät berörs

Nät som kan klassificeras som slutna distributionssystem är lite förenklat geografiskt begränsade nät där ett antal elanvändare av tekniska skäl är sammankopplade eller där el i huvudsak överförs till nätägaren. Exempel på slutna distributionssystem kan vara vissa industriområden, gallerior, sjukhus eller flygplatser. Dock handlar det inte om överföring av el till hushållskunder.

Ett slutet distributionssystem kan både drivas med stöd av nätkoncession eller vara undantaget från koncessionsplikt.

Ei föreslår att en elanvändare som är ansluten till ett nät som drivs utan stöd av nätkoncession (internt nät) ska fritt kunna byta elleverantör. Innehavaren av det interna nätet ska upplåta sitt nät och medverka till att bytet kan ske.

Fördelar med klassificeringen och Ei:s förslag

Om förslaget om slutna distributionssystem införs så bedömer Ei att artikel 38 i elmarknadsdirektivet skulle genomföras korrekt i svensk lagstiftning. Dessutom medför förslagen flera fördelar. Bland annat gäller att:

  • Elanvändare i slutna distributionssystem får en bättre ställning på marknaden jämfört med om de är anslutna till ett icke koncessionspliktigt nät och kan få sin nätavgift prövad.
  • De slutna distributionssystemen blir tillgängliga för tillträde för tredje part som vill ansluta en anläggning.
  • Elanvändarnas valfrihet ökar samtidigt som andra marknadsaktörer, såsom leverantörer och aggregatorer, får tillgång till elanvändare i de slutna distributionssystemen.
  • Elanvändare får rätt att byta elleverantör oavsett om kunden är ansluten till ett nät som drivs med stöd av nätkoncession eller inte.

Ei föreslår att bestämmelserna endast får omfatta slutna distributionssystem som tas i drift efter den 1 januari 2024. Dessa system kan klassificeras efter ansökan av nätinnehavaren, nätkoncessionshavaren för område eller elanvändare som är ansluten till systemet. Ett befintligt nät kan klassificeras, men endast efter begäran från innehavaren. Bestämmelserna om rätt till byte av elleverantör föreslås införas den 1 januari 2025.

Ei föreslår ytterligare ändringar i IKN-förordningen

Förutom de förslag som berör artikel 38 i elmarknadsdirektivet föreslår Ei ytterligare några förtydligande och tillägg i IKN-förordningen.

Några av de förslag som Ei nu lämnar till regeringen är att det utan koncession ska vara möjligt att överföra el för någon annans räkning inom institutioner och att det ska vara möjligt att överföra el till fartyg via landström.

Ei:s rapport: Slutna distributionssystem och interna nät – En analys av elmarknadsdirektivets bestämmelser om slutna distributionssystem och en översyn av undantagen från kravet på nätkoncession Ei R2022:12.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter