Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:03:25

Ei godkänner Svenska kraftnäts ansökan gällande elstöd med ett tillägg om hur mycket man kan få utan att visa kostnader

Den 27 oktober lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få använda cirka 55,6 miljarder av flaskhalsintäkter* för att finansiera ett kontantstöd till elslutkunder. Ei har nu tagit beslut om att godkänna ansökan med tillägget att det ska finnas ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna in en ansökan.

Flaskhalsintäkter kan enligt krisinterventionsförordningen användas för att finansiera åtgärder för att mildra effekter av höga elpriser. Stödet ska ges till elslutkunder, det vill säga kunder som köper el för eget bruk. Åtgärderna ska enligt förordningen vara klart definierade, transparenta, proportionella, icke-diskriminerande, kontrollerbara och får inte motverka skyldigheten att minska bruttoelförbrukningen.

Stödet till elslutkunder får finansieras med flaskhalsintäkter

Ei bedömer att den modell som Svenska kraftnät tagit fram i form av en kontant utbetalning till elslutkunder om totalt 55,6 miljarder kronor inklusive administration om maximalt 600 miljoner kronor, kan finansieras med flaskhalsintäkter. Det är förenligt med krisinterventionsförordningen och elmarknadsförordningen.

Ei godkänner att stöd får ges med 0,50 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 3 och 0,79 kronor per kilowattimme för uttagspunkter i elområde 4, samt att stödet beräknas på den el som förbrukats under perioden från den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022. Ei godkänner också att det så kallade referenspriset sätts till 0,75 kronor per kilowattimme.

Modellen kompletteras med hur mycket man maximalt kan få utan att ansöka

I beslutet kompletterar Ei modellen med att stöd automatiskt, det vill säga utan ansökan, kan betalas ut för förbrukning som inte överstiger 3 miljoner kilowattimmar per uttagspunkt. Det motsvarar ett tak för automatisk utbetalning på 1,5 miljoner kronor i elområde 3 och 2,37 miljoner kronor i elområde 4 per uttagspunkt.

Ytterligare stöd kan ges efter ansökan. Det innebär att elslutkunder med en förbrukning över 3 miljoner kilowattimmar måste ansöka om att få stöd för förbrukningen som överstiger denna nivå. Kompletterande stöd ges om elslutkunden kan visa att den har haft en faktisk kostnad för el som överstiger referenspriset under perioden oktober 2021 till och med september 2022. Den faktiska kostnaden är kostnaden med hänsyn tagen till eventuella prissäkringar eller liknande.

— Vi anser att det inte är förenligt med kravet på proportionalitet i krisinterventionsförordningen att elslutkunder med en mycket hög elförbrukning som exempelvis prissäkrat sig till en lägre nivå, och därför inte har drabbats av höga elpriser, ska få stöd. Därför har vi satt ett tak för hur mycket man kan få utan ansökan, säger Elin Broström som leder Ei:s arbete med uppdraget.

Ei har alltså godkänt Svenska kraftnäts modell med tillägget att stora förbrukare behöver ansöka och påvisa faktiska kostnader för att kunna ta del av stödet över en viss nivå. I övrigt har Ei inte justerat Svenska kraftnäts modell eftersom vi i de andra delarna menar att den kan godkännas utifrån regelverket.

Här kan du ta del av Ei:s beslut 2022-102955 i sin helhet Länk till annan webbplats..

Beskrivning av elprisstödet på Svenska kraftnäts webbplats Länk till annan webbplats..

Ei har även tagit beslut om Svenska kraftnäts ansökan om att använda flaskhalsintäkter till sänkning av balansansvarigas grundavgift

Den 25 oktober lämnade Svenska kraftnät in en ansökan om att få använda flaskhalsintäkter* för åtgärder till stöd för elslutkunder genom utebliven höjning av de balansansvarigas grundavgift. Ei har avslagit Svenska kraftnäts ansökan.

Ansökan handlar om att Svenska kraftnät vill använda flaskhalsintäkter för att undvika den planerade höjningen av grundavgiften inför 2023 och inte behöva vidta någon ytterligare höjning under 2023. Svenska kraftnät har ansökt om att få använda cirka 4,4 miljarder kronor till den här åtgärden.

Ett krav för att enligt krisinterventionsförordningen få använda flaskhalsintäkter till stöd för höga elpriser är att åtgärderna är riktade till elslutkunder. Svenska kraftnät uppger att en del av det totala beloppet tillfaller producenter och elleverantörer. Ei konstaterar att ingen av dessa grupper ingår i kategorin elslutkunder och att en åtgärd, som endast indirekt kan komma elslutkunderna till del, inte kan anses utgöra ett riktat stöd enligt krisinterventionsförordningens mening. Ei avslår därför Svenska kraftnäts ansökan.

Ei:s beslut 2022-102936 kan du ta del av här. Länk till annan webbplats.

Ei:s beslut har överklagats av tre privatpersoner. Förvaltningsrätten i Linköping har dock beslutat att de inte har talerätt, det vill säga rätt att överklaga, eftersom beslutet inte kan anses ha en sådan effekt att det påverkar någon av dem på ett sådant sätt som krävs för att de ska tillerkännas en rätt att överklaga beslutet. Domstolen avvisade därför deras överklaganden och avslog också en begäran om att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen.  Du hittar mer information i vårt e-diarium. Länk till annan webbplats.

Fotnot: * Flaskhalsintäkter kallas även kapacitetsavgifter och intäkter från överbelastning. På Svenska kraftnäts webbplats kan du läsa mer Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter