Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:40:58

Remiss: Välkommen att lämna synpunkter gällande långsiktiga risksäkringsprodukter för elområdesgränser mellan Danmark och Sverige

Energimarknadsinspektionen (Ei) och Forsyningstilsynet (DUR), som är Ei:s danska motsvarighet, bedömer att inga långsiktiga överföringsrättigheter ska utfärdas för elområdesgränserna mellan Danmark och Sverige. Däremot måste andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan dessa elområden göras tillgängliga. Nu har marknadsaktörer möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Sista dag att svara på remissen är 25 november 2022.

Ei i Sverige och DUR i Danmark går nu ut med en gemensam remiss för att få in marknadsaktörernas synpunkter innan myndigheterna fattar beslut i frågan.

Det här kan marknadsaktörer lämna synpunkter på

Ei vill ha marknadsaktörernas synpunkter på att:

  1. Svenska kraftnät inte ska utfärda långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Danmark 1 (DK1) – Sverige 3 (SE3) och Danmark 2 (DK2) - Sverige 4 (SE4).
  2. Svenska kraftnät ska tillsammans med den systemansvariga i Danmark, Energinet, säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden DK1-SE3 och DK2-SE4 görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion.

Mer information finns i Bilaga 1 till denna remiss Pdf, 279.4 kB..

Hit skickar du dina synpunkter

Synpunkter ska lämnas till Ei via e-post till Ei:s registrator (se e-postadress längst ner på sidan) senast den 25 november 2022.

Var vänlig ange ärendenummer 2021-100249 (DK1-SE3) och 2021-100250 (DK2-SE4).

Ei:s danska motsvarighet, Forsyningstilsynet (DUR) håller ett parallellt samråd. DUR:s ärendenummer är 21/00904.

Gällande regler

Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA förordningen) Länk till annan webbplats. syftar till att förbättra möjligheterna till framåtblickande gränsöverskridande handel i den europeiska marknaden.

I FCA-förordningen ska de systemansvariga för överföringssystem vid en elområdesgräns utfärda långsiktiga överföringsrättigheter, såvida inte de behöriga tillsynsmyndigheterna för elområdesgränsen har antagit samordnade beslut om att inte utfärda långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen. Artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el är i linje med FCA-förordningen.

Minst vart fjärde år ska de behöriga tillsynsmyndigheterna för en elområdesgräns utföra en bedömning om risksäkringsmöjligheter (FCA Artikel 30.8).

Tidigare bedömningar

Ei och Forsyningstilsynet (DUR) har 2017 funnit att risksäkringsmöjligheterna varit tillräckliga i Sverige och otillräckliga i Danmark. 2018 fattade Ei och DUR beslut att godkänna Svenska kraftnäts och Energinets, som är Svenska kraftnäts danska motsvarighet, förslag till arrangemang för att säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter än överföringsrättigheter görs tillgängliga för överföring mellan elområden DK1-SE3 och DK2-SE4*.

Under 2020 har Ei och under 2022 har DUR på nytt utvärderat risksäkringsmöjligheterna och gjort en bedömning gällande gränserna SE3 och DK1 samt SE4 och DK2.

Mot bakgrund av analysen från 2020 om risksäkringsmöjligheterna har Ei dragit slutsatsen att risksäkringsmöjligheterna är tillräckliga i SE3 och SE4, medan DUR i sin analys som genomförts under 2022 anser att risksäkringsmöjligheterna är otillräckliga i DK1 och DK2.

Om bedömningen visar att det finns otillräckliga möjligheter till risksäkring på en elområdesgräns ska de behöriga tillsynsmyndigheterna begära att de berörda systemansvariga för överföringssystemen utfärdar långsiktiga överföringsrättigheter (FCA Artikel 30.5a), eller säkerställer att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion (FCA Artikel 30.5b). I det här fallet räcker det alltså att otillräcklighet konstaterats i elområdena DK1 och DK2 för att både den danska och svenska systemansvariga för överföringssystemen ska behöva vidta åtgärder. Det är alltså inte nödvändigt att konstatera otillräcklighet på båda sidor om gränsen.

Tillsynsmyndigheterna eniga

Ei och DUR har enats om att det är rimligt att Svenska kraftnät och Energinet inte utfärdar långsiktiga överföringsrättigheter utan istället får uppdraget att säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden DK1-SE3 och DK2-SE4 görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion (FCA Artikel 30.5b).

Se brevet från DUR och Ei: ”Intention by the Swedish Energy Markets Inspectorate and the Danish Utility Regulator regarding the hedging opportunities on the Danish – Swedish bidding zone borders pursuant to the Commission Regulation (EU) No. 2016/1719” Pdf, 84.2 kB.

Förnyad analys av risksäkringsmöjligheterna i svenska elområden

Ei genomförde analysen av risksäkringsmöjligheterna för den aktuella gränsen under 2020. Därefter har marknaden för risksäkring påverkats av bland annat kriget i Ukraina och stora förändringar i bränslepriset på gas, vilket lett till höjda elpriser inom EU och Sveriges södra elområden och nya förutsättningar för marknadens aktörer. Ei kommer därför inte vänta fyra år till nästa analystillfälle utan avser genomföra en analys av risksäkringsmöjligheterna under 2023.

Även om Ei avser att göra en ny analys av risksäkringsmöjligheterna under 2023 med anledning av de ändrade förhållandena på marknaden, sker detta samråd utifrån den analys som genomfördes 2020.

* Ärendenummer: 2017–100719 (DK1-SE3) och 2017–100720 (DK2-SE4)

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Alejandro Egüez
Analytiker

016-542 91 18

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter