Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 18:09:57

Ei:s granskning visar minskat antal 24-timmars elavbrott under 2021

Det har skett färre antal 24-timmars elavbrott år 2021 jämfört med föregående år och den vanligaste orsaken till de långa avbrotten var fallande träd över ledningar. Det visar Energimarknadsinspektionens (Ei:s) granskning av leveranssäkerheten i de lokala elnäten. Årets granskning är nu publicerad och bygger på uppgifter från 2021.

Varje år rapporterar elnätsföretagen in uppgifter till Ei som visar hur många och hur långa avbrott de haft i sina nät under året. Under 2021 drabbades 3 542 kunder av 3 582 avbrott som varade längre än 24 timmar. Det visar på en minskning jämfört med år 2020 då motsvarande siffra låg på 6 186 avbrott längre än 24 timmar, fördelade på 5 927 kunder. Cirka 16 600 kunder hade fler än 11 oaviserade avbrott som var längre än tre minuter.

Vädret var den vanligaste orsaken till avbrott under 2021. I över 55 procent av fallen har elnätsföretagen uppgett att avbrotten var väderrelaterade, det vill säga orsakade av exempelvis åska eller träd som föll på ledningarna. Just fallande träd var orsak till cirka 36 procent av avbrotten hos kunder som drabbades av fler än 11 avbrott och cirka 56 procent av avbrotten som varade i över 24 timmar.

Promemoria: Tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten (Ei PM2022:08)

Orsak och åtgärder har redovisats till Ei

Granskning av elnätföretagens avbrottsdata visade att 32 elnätsföretag har haft minst en kund som antingen har drabbats av avbrott längre än 24 timmar och/eller fler än 11 oaviserade avbrott som pågått längre än tre minuter. Eftersom det bryter mot bestämmelserna i ellagen och mot Ei:s föreskrifter är elnätsföretagen skyldiga att redovisa orsakerna till avbrotten.

– Det är viktigt för Ei att känna till orsakerna till de elavbrott som inträffar i elnäten, samt vilka åtgärder som nätföretagen genomför för att förhindra framtida avbrott, säger Abdirizak Aden, analytiker på Ei.

Elnätsföretagen har också fått presentera vilka åtgärder som genomförts för att förbättra leveranssäkerheten och tidplan för när åtgärderna ska vara genomförda. De vanligaste åtgärderna som elnätsföretagen angett är att genomföra nätplanering, isolering och övriga åtgärder i näten.

Om tillsynen

Ei:s mål med tillsynen är att kontrollera att elnätsföretagen vidtar åtgärder för att kunderna inte ska drabbas av elavbrott. Den gör det också möjligt att i ett senare skede följa upp att nätföretagen genomför de leveranskvalitetshöjande åtgärder som de har redovisat. En metod för uppföljning av den planlagda tillsynen är under utveckling. Liksom tidigare år sammanfattas tillsynen av leveranssäkerhet i de svenska elnäten i en promemoria.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter