Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:15:41

Även mindre ombyggnationer kan kräva beslut av Ei enligt EU-förordningen RfG

Även mindre ombyggnationer av befintliga kraftproduktionsanläggningar kan kräva beslut av Energimarknadsinspektionen (Ei) enligt EU-förordningen om anslutning av generatorer (RfG). Det står klart efter att Ei fattat ett första beslut enligt nya bedömningskriterier från ACER*.

I RfG** fastställs harmoniserade regler för nätanslutning av generatorer. Kraven i RfG gäller för nya anläggningar. Befintliga anläggningar kan omfattas av reglerna om de ändras i sådan omfattning att dess anslutningsavtal måste ses över grundligt. Det är Ei som beslutar om omfattningen av en ombyggnation är sådan att ett nytt anslutningsavtal krävs mellan nätföretag och anläggningsägare och vilka bestämmelser i RfG som i så fall ska tillämpas.

Förtydligande från EU-myndigheten ACER

I somras tog EU-myndigheten ACER fram ett beskrivande dokument med kriterier för bedömningen av en ombyggnation. Dokumentet fastställdes av ACER i september. Innan dess har en expertgrupp, utsedd av ACER, tagit fram en rapport som förtydligar kraven i EU-förordningen RFG och hur de ska bedömas. I dokumenten framgår att även mindre ombyggnationer av kraftproduktionsanläggningar kräver nya anslutningsavtal och ska anmälas till Ei.

– I och med att ACER har förtydligat kraven har Ei också ändrat kriterierna i sina bedömningar. ACER har gjort ett viktigt förtydligande av regelverket, säger Anna Carlén, analytiker på Ei.

RfG syftar till att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en unionsomfattande elhandel.

Det saknas kriterier i RfG för att bedöma hur omfattande ändringar av befintliga kraftproduktionsmoduler ska vara för att de ska krävas ett nytt anslutningsavtal (artikel 4.1 a). Om ett nytt anslutningsavtal krävs ska Ei fatta beslut om vilka krav som ska tillämpas. Avsaknaden av kriterier har gjort bedömningarna svåra, vilket var en av anledningarna till att ACER tillsatte en expertgrupp för att förtydliga kriterierna. Otydligheten i regelverket har varit en bidragande orsak till att några av Ei:s tidigare beslut har överklagats, vilket lett till långdragna domstolsprocesser.

– Den slutsats som expertgruppen kommit fram till är att även mindre ändringar, som byte av en turbinregulator, ska beslutas av tillsynsmyndigheten. Vi lutar oss mot det som expertgruppen och ACER har kommit fram till i våra bedömningar, säger Anna Carlén.

Sedan förtydligandet kom, har Ei fattat ett beslut (ärendenummer 2022-100460 Pdf, 333 kB.) enligt de nya kriterierna. Beslutet har vunnit laga kraft och kommer att vara vägledande i framtida bedömningar.

EU-förordningen Rfg - mer information.

**ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

**Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG).

Kontakt
Anna Carlén
Analytiker

016-542 91 41

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter