Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 06:09:15

Överenskommelse på EU-nivå om nödåtgärder på elmarknaden

Vid energiministermötet den 30 september i Bryssel nåddes en överenskommelse om nödåtgärder för att komma till rätta med de höga elpriserna. Med tanke på situationen på energimarknaderna ser Energimarknadsinspektionen (Ei) det som positivt att man på kort tid kommit överens om tillfälliga åtgärder.

Mot bakgrund av det extremt ansträngda läget på EU:s elmarknader har medlemsländerna på kort tid kommit överens om tillfälliga åtgärder som möjliggör och ger medlemsstaterna bättre förutsättningar att stödja EU:s hushåll och företag. Givet det exceptionella läget anser Ei att de tillfälliga åtgärderna på elmarknaden är acceptabla.

Ei bedömer att så kallade förbrukningsreduktioner under högpristimmar har förutsättningar att redan i närtid kunna bidra till lägre elpriser för EU:s elkunder. Vi tycker också att det är positivt att användningsområdet för så kallade flaskhalsintäkter preciserats så att det är tydligt att dessa intäkter, som bland annat Svenska kraftnät i Sverige har mycket av, kan användas för att stötta elkunderna.

Nödåtgärder i tre delar

Överenskommelsen om nödåtgärder omfattar i huvudsak tre delar:

För det första införs en skyldighet att minska elförbrukningen med minst 5 procent under vissa högpristimmar samt att medlemsländerna ska sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst 10 procent.

För det andra ska ett tillfälligt intäktstak införas för elproducenter som har anläggningar med låga marginalkostnader (exempelvis vindkraft och kärnkraft). Intäkter utöver intäktstaket på 180 EUR/MWh får användas av medlemsstaterna för att sänka konsumenternas elräkningar.

Slutligen innehåller förordningen bestämmelser om ett tillfälligt så kallat solidaritetsbidrag från överskottsvinster från olje-, gas-, kol- och raffinaderibranscherna, vilka inte omfattas av intäktstaket. Detta bidrag ska också ska omfördelas till konsumenter.

Skyldigheten att minska elförbrukningen kommer att löpa fram till den 31 mars 2023 medan intäktstaket för anläggningar med låga marginalkostnader löper ut den 30 juni 2023. Utöver de beskrivna delarna tydliggörs också att flaskhalsintäkter (kapacitetsavgifter) får användas för att stödja slutkunderna.

Reform av elmarknaden på längre sikt

Parallellt med dessa kortsiktiga och tillfälliga åtgärder som nu beslutats av energiministrarna, arbetar EU-kommissionen med att ta fram förslag till förändringar av nuvarande elmarknadsmodell på längre sikt.

Rådet enas om krisåtgärder för att sänka energipriserna - Consilium (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter