Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 06:53:23

Resultat från granskning av spänningskvaliteten i elnäten

Under 2022 har Energimarknadsinspektionen (Ei) granskat hur väl 30 utvalda elnätsföretag lever upp till kravet om god spänningskvalitet i sina elnät. Resultatet finns nu sammanfattat i en promemoria och visar bland annat att nätföretagen i de flesta fall lever upp till gällande krav.

Av de elnätsföretag som omfattades av tillsynen redovisar 28 att de mottagit klagomål från sina kunder om bristande spänningskvalitet. Flertalet av bristerna håller sig inom normen och uppfyller därmed de spänningskvalitetskrav som finns i Ei:s föreskrifter. Tillsynen visade att spänningskvaliteten i de granskade elnäten i mångt och mycket lever upp till de krav som finns.

Olika anledningar till brister

I de fall där Ei konstaterade bristande spänningskvalitet berodde cirka 76 procent av fallen på problem i elnätsföretagens egna nät. I omkring 3 procent av fallen kunde ingen källa till felet identifieras. I resterande fall fanns ett problem i kundens anläggning, överliggande nät eller hos tredje part, till exempel en närliggande industri eller annan anläggning.

De flesta elnätsföretag som granskats uppgav att de vidtar flera olika åtgärder för att säkerställa att överföringen av el uppfyller kraven på god spänningskvalitet enligt Ei:s föreskrifter. Elnätsföretagen mäter spänningskvaliteten vid anmälan från kunder eller vid andra indikationer. Cirka 83 procent av de granskade elnätsföretagen mäter spänningskvalitet kontinuerligt i nätet eller delar av nätet i transformatorstationer på olika spänningsnivåer. Elnätsföretagen dimensionerar även nätet och gör olika typer av beräkningar för att säkerställa kraven på spänningskvalitet.

Tillsynen fortsätter för att säkra spänningskvaliteten

I tillsynen valdes 30 elnätsföretag ut. Med en jämn spridning över hela landet representerar urvalet både små och stora företag, landsbygdsnät och stadsnät. Tillsammans levererar dessa företag el till cirka hälften av Sveriges elnätskunder.

–Vi ser att elsystemet förändras och utvecklas hela tiden. När nya tekniker och trender, som till exempel småskalig elproduktion, digitalisering och flexibilitetstjänster har tillkommit, är det ännu viktigare att elnätsföretagen bibehåller den goda spänningskvaliteten i elnätet, säger Albin Emanuelsson, analytiker på Ei.

Det fullständiga resultatet av tillsynen finns att läsa i promemorian:

Spänningskvalitet i elnäten 2016-2021 Länk till annan webbplats.

Om tillsynsarbetet

Ei har genomfört en planlagd tillsyn och granskat uppgifter som elnätsföretagen rapporterat in till Ei för åren 2016–2021. Ei har bland annat tittat på hur elnätsföretagen arbetar med spänningskvalitet och hur de ser på utvecklingen av spänningskvaliteten i det egna elnätet. Elnätsföretagen har också fått svara på ett antal frågor om hur de ser på sina möjligheteter att långsiktigt säkerställa en god spänningskvalitet i överföringen av el.

Årets tillsyn är den andra i ordningen i en större tillsynsinsats, där planen är att granska samtliga elnätsföretag i Sverige med fokus på spänningskvalitet under femårsperioden 2021–2025.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter