Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:50:34

Eon ska harmonisera sina avgifter i tre olika elnätsområden

Elnätsföretaget Eon har ansökt om att få samredovisa tre olika elnätsområden/redovisningsenheter. Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt ansökan, vilket innebär att elnätsavgifterna kommer vara samma i de tre områdena för respektive kundkategori. När elnätsavgifterna utjämnas innebär det både höjda och sänkta elnätsavgifter för kunderna.

Samredovisning innebär att ett elnätsföretag har en gemensam tillåten intäktsram och en enhetlig struktur på överföringstariffen i de samredovisade elnätsområdena.

Generellt sett är kostnaden per kund lägre för elnät i tätorter som har korta avstånd och många kunder, jämfört med glesbygdsnät där avstånden är längre och kunderna färre. Genom att redovisa fler områden tillsammans är det möjligt för elnätsföretaget att utjämna tarifferna mellan områden med olika förutsättningar. Det i sin tur gör det enklare att finansiera elnätsinvesteringar i glesbygd.

Lagen ändrades i juli 2022

I ellagen finns reglerat när områden ska samredovisas. I juli 2022 ändrades lagen så att även om elnätsområdena ligger geografiskt långt ifrån varandra, så ska de samredovisas. Det är nu första gången som Ei fattar beslut om samredovisning sedan lagen ändrades.

Eon har ansökt om att få samredovisa redovisningsenheterna REL00615, REL00957 och REL03018. Varav ett ligger i södra Sverige, ett i norra Sverige och ett i Stockholmsområdet. Områdena består av 72 procent tätort och 28 procent glesbygd.

Högre avgift för några – lägre för andra

En samredovisning innebär att priserna utjämnas mellan de olika områdena. Beslutet innebär en höjning av elnätsavgiften (+26 procent) för REL03018, eftersom enheten idag har en stor andel tätort och en liten andel glesbygd. För REL00615 leder samredovisningen till en marginell sänkning (-2 procent) och för REL00957 innebär det en märkbar sänkning (-17 procent).

Ei har nu godkänt att samredovisning av de tre elnätsområdena får ske från och med den 1 januari 2023. En enhetlig elnätsavgift ska sedan införas succesivt och tillämpas fullt ut senast den 1 januari 2028.

Beslutet finns att läsa i Ei:s e-diarium, ärendenummer 2021-102414. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter