Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 06:54:10

Ei har yttrat sig om Hansa PowerBridge

Svenska kraftnät planerar för en ny likströmsförbindelse mellan Sverige och Tyskland, Hansa PowerBridge, tillsammans med den tyska transmissionsnätsoperatören 50Hertz. Hösten 2020 ansökte Svenska kraftnät om nätkoncession och nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnat över ärendet till regeringen med ett yttrande.

Svenska kraftnät har ansökt om nätkoncession för linje för en 320 kV kombinerad mark- och sjökabel som ska byggas från Hurva till svensk territorialgräns utanför Ystad. Svenska kraftnät har själva antagit att projektet medför betydande miljöpåverkan.

Ei:s yttrande

Ei bedömer att Svenska kraftnäts ansökan är förenlig med bestämmelserna i ellagen och miljöbalken. Därför föreslår Ei att regeringen, som är den instans som fattar beslut när det gäller utlandsförbindelser, godkänner Svenska kraftnäts ansökan och att nätkoncessionen ska gälla tills vidare.

Ei anser att det finns skäl att binda Svenska kraftnät till de åtaganden som affärsverket gjort i sin ansökan med bilagor och de som gjorts under handläggningen av ärendet. Vid byggnation, reparation och underhåll ska Svenska kraftnät också vidta de skyddsåtgärder som beskrivits.

Här kan du ta del av Ei:s yttrande Pdf, 289.9 kB..

Enligt Svenska kraftnät är det huvudsakliga syftet med projektet att stärka kopplingen mellan Norden och övriga Europa med ökade möjligheter till elhandel. Hansa PowerBridge ska bland annat bidra till att trygga elförsörjningen i södra Sverige genom ökad importkapacitet från Tyskland.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter