Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:47:32

Ytterligare steg mot ett smart elsystem – nu finns nya föreskrifter om företagens inrapportering gällande smarta elnät

Energimarknadsinspektionen (Ei) tar ytterligare ett steg på vägen mot att underlätta utvecklingen mot ett mer flexibelt och smart elsystem. Som ett led i arbetet med smarta elnät och flexibilitet har Ei nu färdigställt föreskrifter om vilka uppgifter som elnätsföretagen ska rapportera in för att Ei ska kunna följa upp utvecklingen av smarta elnät. Föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober 2022.

Enligt elmarknadsdirektivet ska Ei övervaka utvecklingen av smarta elnät. Därför behöver elnätsföretag rapportera in uppgifter till Ei om utveckling som främjar energieffektivitet och integreringen av energi från förnybara energikällor utifrån ett antal indikatorer.

Vartannat år ska Ei även ta fram och offentliggöra en nationell rapport med rekommendationer.

I de nya föreskrifterna Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd EIFS 2022: 5 om skyldighet att rapportera uppgifter om utvecklingen av smarta elnät anges vilka uppgifter nätföretagen ska rapportera.

Innan det är dags för elnätsföretagen att rapportera in uppgifterna till Ei kommer det även finnas en handbok på ei.se som praktiskt beskriver hur inrapporteringen ska gå till.

Underlättar utvecklingen mot ett mer flexibelt och smart elsystem

Genom EU:s reviderade elmarknadsdirektiv stärks Ei:s roll kopplat till smarta elnät och de nya föreskrifterna kan ses som ytterligare ett steg på vägen mot att underlätta utvecklingen av ett mer flexibelt och smart elsystem.

Ett hållbart elsystem behöver hantera produktionsmönster som varierar med annat än faktiska behov när mer el produceras från sol och vind. Det betyder att det kommer att bli kontinuerligt viktigare att minska inträdeshinder för, och utnyttja, de olika flexibla resurser som finns i elsystemet fullt ut. Flexibilitetsresurser kan hjälpa till att göra elsystemet mer effektivt. Bland annat kan den variabla elproduktionen hanteras med hjälp av exempelvis lager och olika stödtjänster. Flexibilitetsresurser kan även bidra till att hantera nätkapacitetsutmaningar. Ei har i sin instruktion ett uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.

Kopplingen mellan flexibilitet och smarta elnät är tydlig. Smarta elnät kan bidra med flera funktionaliteter, förmågor, som kan hjälpa elsystemet att fylla sitt syfte på ett bra sätt, och som ger värde till elsystemet och dess intressenter genom att elnätet bättre kan möta de utmaningar som elsystemet står inför, exempelvis:

  • Underlätta för kunderna att göra informerade konsumtionsbeslut.
  • Underlätta för flexibilitetsresurser (användning, produktion, lagring) att bidra till elsystemet så att utnyttjandet av elsystemets tillgångar optimeras.
  • Stimulera framväxten av nya effektiviserande marknadsprodukter, tjänster och marknader.
  • Upprätthålla tillförlitlig elförsörjning vilket inbegriper en ändamålsenlig elkvalitet.
  • Bidra till motståndskraft mot störningar, angrepp och naturkatastrofer.

Mer information

Mer om Ei:s arbete om flexibilitet finns här: Flexibilitet i energisystemen.

Ei arbetar även med EFFEKT-dialogen som är ett projekt som syftar till att underlätta informationsutbyte, främja dialogen mellan olika aktörer på energiområdet och att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad kapacitet i elnäten. EFFEKT-dialogen en dialog om energi och effekt.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL

Fler nyheter