Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 09:16:47

Nätutvecklingsplaner – Ei ska ta fram föreskrifter

Enligt det europeiska elmarknadsdirektivet ska distributionsnätsföretag ta fram så kallade nätutvecklingsplaner och lämna in dem till Energimarknadsinspektionen (Ei). Nu pågår arbetet med att ta fram rutiner och föreskrifter för hur det ska gå till.

I elmarknadsdirektivet Länk till annan webbplats. finns angivet att distributionsnätsföretagen* ska offentliggöra och lämna in nätutvecklingsplaner till tillsynsmyndigheten minst vartannat år.

Reglerna kring nätutvecklingsplaner träder i kraft i juli 2022 och Ei har påbörjat arbetet med att ta fram föreskrifter som mer i detalj beskriver vad planerna ska innehålla, hur de ska samrådas och hur de ska rapporteras in till myndigheten.

Elnätens utveckling på kort och lång sikt

I det nya regelverket framgår att distributionsnätsföretag ska ta fram en nätutvecklingsplan vartannat år. Planerna ska bland annat ska innehålla information om elnätens utveckling på kort och lång sikt, med särskild tonvikt på infrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och ny last.

Nätutvecklingsplanen ska också omfatta användningen av efterfrågeflexibilitet och andra resurser som nätägaren ska använda som ett alternativ till att bygga nya ledningar.

Distributionsföretagen ska ta fram planerna i samråd med berörda systemanvändare och transmissionsnätsföretag.

– Planerna ska bidra till öppenhet och transparens så att andra aktörer, till exempel kommuner, regioner och företag får information om vilka planer som finns för elnätets utveckling i ett visst område, säger Johan Carlsson, jurist på Ei.

Vad nätutvecklingsplanerna ska innehålla i detalj, hur de ska samrådas och hur de ska rapporteras in, är frågor som Ei nu tittar närmare på.

– Vi har påbörjat arbetet med att ta fram föreskrifter om vad nätutvecklingsplanerna ska innehålla, vilken infrastruktur som bör omfattas och hur samråden bör gå till, säger Johan Carlsson. Flera andra europeiska länder är redan klara med det, så det finns en hel del goda exempel att hämta där.

Arbetet med att ta fram föreskrifter kommer att pågå under det närmaste året. Ei kommer att ta hjälp av en referensgrupp och när det finns ett förslag på föreskrifter skickas de ut på remiss.

Elmarknadsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU Länk till annan webbplats.

*Med distributionsnätsföretag avses ett nätföretag som innehar ett lokal- eller regionnät.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter