Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 18:49:18

Mätföreskrifter för el uppdateras – välkommen att lämna synpunkter

Arbetet med att uppdatera Energimarknadsinspektionens (Ei:s) mätföreskrifter för el pågår. Framför allt ska föreskrifterna anpassas till 15 minuters avräkning i stället för den 60-minutersavräkning som används idag. Nu finns möjlighet för intressenter att bidra med synpunkter i arbetet. Det går även att anmäla intresse för att delta i Ei:s referensgrupp.

Enligt EU:s balansförordning (Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el Länk till annan webbplats.) ska tidsperioden för avräkning av obalanser av el vara 15 minuter.

Nyligen har även regeringen fattat beslut om två nya mätförordningar för el. Med anledning av det uppdaterar Ei nu de regler som berörs i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning, och rapportering av överförd el.

Välkommen att lämna synpunkter och förslag

När Ei har ett förslag på föreskrifter i höst kommer det att skickas på remiss. Då finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Men redan nu kan intressenter ge input i arbetet.

Alla synpunkter och förslag med anledning av den förändrade tidsperioden för avräkning välkomnas, men Ei har även några specifika överväganden som intressenter gärna får kommentera. Förslag och synpunkter bör särskilt belysa nyttor och kostnader för olika alternativ.

De frågor som Ei särskilt önskar synpunkter på i arbetet med att ta fram förslag på reviderade mätföreskrifter för el är:

  • För anläggningar som inte kan registrera överförd el under varje kvart kan mängden överförd el under varje timme divideras med fyra. På så sätt kan mätvärden med tidsperioden 15 minuter rapporteras. Ei överväger detta alternativ eftersom det här kopplar till en övergångsregel. Kraven i övergångsreglerna bör vara så enkelt utformade som möjligt för att inte medföra onödiga kostnadsökningar då eventuella nyttor troligen är begränsade på grund av den korta övergångsperioden.
  • Kvartsmätvärdets status (till exempel uppmätt eller beräknat) regleras inte uttryckligen i nuvarande mätföreskrifter. Ei avser preliminärt att inte mer specifikt reglera detta i föreskriften, utan bibehålla de formuleringar som finns idag. Status för mätvärden, när det gäller om de är uppmätta eller beräknade, aktualiseras främst på grund av övergångsregler för timmätta anläggningar. Krav kopplat till övergångsregler bör utformas så enkelt som möjligt.
  • Ett förslag är att mätvärden kan rapporteras med samma tidsupplösning till samtliga aktörer, det gäller även rapportering till elhandelsföretag och energitjänsteföretag. Vilka nyttor eller kostnader innebär det?
  • Finns det behov av en övergångsperiod (med ett skarpt slutdatum) då anläggningar med dygnsavräkning ska rapportera överförd el under varje kvart? Beskriv behov, nyttor och kostnader för företag och kund som finns kopplat till detta.

Så här lämnar du synpunkter

Ei behöver ha dina synpunkter och/eller svar på frågorna senast den 15 augusti. Synpunkterna skickas via e-post till Ei:s registrator. Se e-postadress längst ner på sidan. Var vänlig ange ärendenummer 2022–100432 i e-postens ämnesrad.

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Om allmänna handlingar.

Vill du delta i Ei:s referensgrupp?

I arbetet med föreskrifterna kommer Ei att ta hjälp av en referensgrupp. Syftet är att diskutera ändringar i föreskrifterna, få svar på specifika frågeställningar och samla in ytterligare synpunkter till föreskriftsarbetet. Arbetet tillsammans med referensgruppen beräknas ske från och med andra halvan av augusti till oktober 2022 och kommer även att innefatta ett fåtal digitala möten.

Anmäl ditt intresse att vara med i referensgruppen senast den 15 augusti genom att skicka dina kontaktuppgifter till Ei:s registrator. Ange ärendenummer 2022–100432 i ämnesraden för e-post.

Bakgrunden till revidering av mätföreskrifter för el

I slutet av maj 2022 publicerade regeringen två ändringsförordningar av mätförordningen för el.

I Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, Länk till annan webbplats.
beräkning och rapportering av överförd el (SFS 2022:588) Länk till annan webbplats. finns att läsa att kravet om 15 minuters mätning och rapportering träder i kraft den 1 november 2023. Det kommer finnas vissa tidsbegränsade undantag för mindre förbrukning och mindre produktion.

Ytterligare en ändring av mätförordningen som regeringen publicerat med anledning av genomförandet av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet är Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (SFS2022:587) Länk till annan webbplats.. Dessa ändringar träder i kraft den 1 juli 2022 men påverkar inte tidplanen för revideringen av Ei:s mätföreskrifter avseende 15 minuters avräkning.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Anna Carlén
Analytiker

016-542 91 41

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter