Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 18:04:35

Regelverket kring anvisade elavtal bör ses över

För att öka konkurrensen och göra det möjligt för Sverige att bättre leva upp till gällande EU-regler bör regelverket kring anvisade elavtal ses över. Det är en av slutsatserna i Energimarknadsinspektionens rapport som även analyserat utvecklingen av priser och antal kunder på anvisade avtal.

I april 2017 infördes nya regler som innebar krav på information till anvisade kunder om att de har ett anvisat avtal samt en maximal uppsägningstid på 14 dagar. Dessutom infördes en möjlighet för regeringen att vid ett senare tillfälle reglera priset för anvisade avtal.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2022 haft regeringens uppdrag att utvärdera reglerna som infördes 2017 och ta fram ett förordningsförslag för en prisreglering.

Utvärderingen visar bland annat att

  • anvisade avtal har i de flesta fall varit dyrare än övriga avtal på elmarknaden och följer sedan 2018 tydligt det underliggande spotpriset. Dessutom har prisskillnaderna mellan olika anvisade elhandelsföretag ökat.
  • anvisade elhandelsföretag som ingår i koncern med ett elnätsföretag har över lag haft högre anvisade priser än fristående anvisade elhandelsföretag.
  • elnätsföretag väljer i de flesta fall ett anvisat elhandelsföretag inom den egna koncernen. Det ger de en konkurrensfördel gentemot elhandelsföretag som inte är anvisade. Konkurrensfördelen uppstår eftersom det anvisade elhandelsföretaget är medveten om en mindre priskänslighet bland anvisade kunder, som ofta väljer att stanna på det anvisade avtalet trots prishöjning.
  • andelen anvisade kunder har minskat sedan regleringen infördes i april 2017, men minskningen har pågått under lång tid och regleringen ser inte ut att ha påverkat utvecklingen.
  • Enligt gällande EU-lagstiftning är det inte möjligt att reglera anvisade priser.

Anvisningsprocessen bör ses över

Ei anser att det nuvarande regelverket kring hur anvisade elhandelsföretag utses bör ses över. Detta behövs för att skapa likvärdig konkurrens mellan alla elhandelsföretag på elmarknaden och för att Sverige ska leva upp till gällande EU-lagstiftningen.

– Det finns olika modeller vi kan titta på, exempelvis i Finland där elkunder är tvungna att göra ett aktivt val för att få el, eller Norge som testar att låta alla elhandelsföretag delta i en auktion om de inaktiva kunderna, säger Mattias Johansson som är projektledare för utredningen. Båda modellerna skulle förmodligen ha gynnsamma effekter på anvisade kunder i Sverige, men måste balanseras mot eventuella effekter på elmarknaden i övrigt.

Rapporten Anvisade elavtal (Ei R2022:05) Länk till annan webbplats.

Regeringsuppdrag: Utvärdering av regleringen om anvisade elavtal Länk till annan webbplats.

Vad är ett anvisat elavtal?

Kunder som inte själva väljer elavtal anvisas ett elhandelsföretag av sitt elnätsföretag. Det anvisade elhandelsföretaget placerar kunden på ett anvisat elavtal som ofta är dyrare än de flesta andra elavtal. Runt var tionde kund har idag ett anvisat elavtal.
Kontakt
Mattias Johansson
Expert slutkundsmarknad

016-16 27 42

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter