Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:07:25

På remiss: Uppdaterade föreskrifter för mätning av gas

Nu finns ett förslag på uppdaterade föreskrifter för mätning av gas. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna till och med den 11 juli 2022.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu tagit fram ett förslag på en uppdaterad version av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:8) om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar.

Anledningen till att föreskrifterna revideras är nya förutsättningar på gasmarknaden.

Bakgrund och exempel på ändringar

Sedan en tid tillbaka har de svenska och danska gasmarknaderna en gemensam balanseringszon som kallas Joint Balancing Zone (JBZ). I oktober 2022 kommer JBZ att integreras med Baltic Pipe. Baltic Pipe är en naturgasledning som kommer att möjliggöra transport av gas från Norge till Danmark och Polen, samt vidare till slutanvändare i Central- och Östeuropa. Baltic Pipe medför en tredubbling av gasvolymen genom balanseringszonen för den svensk-danska marknaden.

För att kunna hantera en ökad mängd gas i systemet kommer den nuvarande balanseringsmodellen för gas att revideras. Den största förändringen i balansmodellen innebär att balansavstämningar sker varje timme under gasdygnet.

På grund av de nya förutsättningarna behöver även Ei:s föreskrifter för mätning av gas revideras. Några av de föreslagna ändringarna i föreskrifterna är att:

  • timvisa mätvärden avläses och rapporteras varje hel timme för de stora användarna och i gränspunkterna, för att möjliggöra balansavstämningar med tätare intervall
  • månadsmedeleffekten tas bort
  • tiden för slutlig avräkning förkortas och ska skickas in den 10:e varje månad istället för den 15:e.

Förslaget är att de nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 oktober 2022.

Så här lämna du synpunkter

Synpunkter på Ei:s förslag på uppdaterade föreskrifter för mätning av gas skickas via e-post till Ei:s registrator (se e-postadress längre ner), märk e-posten med ärendenummer 2021-103737. Ei behöver ha dina synpunkter senast den 11 juli 2022.

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Här finns information om allmänna handlingar.

Dokument för synpunkter

Det går inte längre att lämna synpunkter. Vill du ta del av de dokument som man kunde lämna synpunkter på, kontakta Ei:s registrator.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter