Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:38:25

Strategi för havsbaserad energi – reflektion från europeiska tillsynsmyndigheter

I dagarna publicerade de europeiska tillsynsmyndigheterna för energi, genom organisationerna ACER* och CEER**, en reflektion på EU-kommissionens strategi för havsbaserad förnybar energi.

I slutet av 2020 publicerade Europeiska kommissionen en strategi för havsbaserad förnybar energi. Strategin ska ses som ett bidrag i arbetet att uppnå målet om klimatneutralitet 2050.

Nu har de europeiska tillsynsmyndigheterna för energi, genom ACER och CEER, publicerat en gemensam reflektion på strategin.

Välkomnar strategin

I dokumentet går bland annat att läsa att organisationerna välkomnar strategin som en viktig pusselbit för en koldioxidfri framtid.

Organisationerna stöder planerna på att skapa enskilda budområden för havsbaserad energi (offshore bidding zones, OBZ) med mer än en förbindelse till fastland för att den ska integreras i den befintliga elmarknaden, men ser att det återstår en del utmaningar som kommissionen bör analysera närmare.

Utmaningar och förslag

Investerare kan se havsbaserad energi, och hybridlösningar där en eller flera havsbaserade energianläggningar ansluts till flera länder eller elområden samtidigt, som mer osäkra investeringar än landbaserade projekt. ACER och CEER ser därför ett behov av ett stabilt rättsligt ramverk för havsbaserad energi. ACER och CEER pekar samtidigt på att en lösning som innebär att kapacitetsintäkter allokeras till investerarna kan få oönskade negativa effekter.

Tillsynsmyndigheterna anser att det är viktigt att havsbaserad energi och hybridlösningar följer samma regler som landbaserad produktion gällande allokering av flaskhalsintäkter och kravet att göra 70 procent av kapaciteten tillgänglig för marknaden. Risken finns annars att konkurrensen snedvrids och den billigaste elen inte når konsumenterna.

För att attrahera investeringar i havsbaserad energi föreslår tillsynsmyndigheterna istället åtgärder som inte stör marknaden. Till exempel olika typer av stödsystem till förnybar energi och att de havsbaserade elområdena ska ha samma tillgänglighet och skyldighet att tillhandahålla minst 70 procent av kapaciteten gör att de behandlas på samma sätt som landbaserade elområden. I dokumentet skriver tillsynsmyndigheterna att de stöder en integrerad nätutveckling och planering för havsbaserad infrastruktur, samt harmonisering av anslutnings- och driftregler för att underlätta utbyggnaden av hybridsystem.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

**CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter