Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 04:12:06

Halvtid för regeringsuppdrag om slutna distributionssystem

Energimarknadsinspektionen (Ei) tittar nu på om regelverket om undantag från kravet på nätkoncession (IKN-förordningen) behöver ändras för att vara förenligt med EU-lagstiftningen. Uppdraget ska redovisas till regeringen i januari 2023.

I början av 2021 fick Ei i uppdrag av regeringen att titta närmare på artikel 38 i IKN-lagstiftningen. Artikel 38 gäller så kallade slutna distributionssystem och Ei:s uppdrag handlar om att se om den svenska lagstiftningen stämmer överens med elmarknadsdirektivet och lämna författningsförslag till regeringen.

­Begränsat antal nät berörs

Slutna distributionssystem, kan förenklat beskrivas som nät där ett antal elanvändare av tekniska skäl är sammankopplade i ett gemensamt nät eller där el överförs i huvudsak till nätägaren. Det får inte vara fråga om överföring till hushållskunder. Exempel på slutna distributionssystem kan vara vissa industriområden, gallerior, sjukhus eller flygplatser.

– Det är med andra ord ett begränsat antal nät som hör till den här kategorin, säger Claes Vendel Nylander, jurist på Ei och projektledare för regeringsuppdraget.

Slutna distributionssystem omfattas enligt elmarknadsdirektivet, till skillnad mot andra elnätsföretag, av vissa lättnader. De har till exempel ingen intäktram att förhålla sig till, de får äga energilager och behöver inte upprätta nätutvecklingsplaner.

Uppdraget gäller endast artikel 38

I och med ny energilagstiftning i Europa behöver den svenska lagstiftningen ses över så att den stämmer överens med EU-rätten. Vad gäller artikel 38 och slutna distributionssystemen har Ei ett uppdrag av regeringen att analysera vilka ändringar som krävs.

– Vi ska se till så att regleringen av den här typen av nät stämmer överens med elmarknadsdirektivet. Halvvägs in i uppdraget har vi kommit ganska långt i arbetet. Vissa nät som idag har en koncession kommer med största sannolikhet att få lättnader, medan andra nät kommer att bli mer reglerade och behöver därmed förhålla sig till ellagen på ett annat sätt än de gör idag.

IKN-lagstiftningen är omfattande och berör många olika delar. Claes Vendel Nylander poängterar dock att det här regeringsuppdraget i huvudsak gäller analys av artikel 38 och de slutna distributionssystemen.

– Övriga nät som idag har undantag enligt IKN-förordningen behöver inte regleras på annat sätt än som sker idag, förutom i något enstaka avseende. Vi kommer inte heller att utreda vidare frågor som rör delning av energi eller energigemenskaper i det här uppdraget, säger Claes Vendel Nylander.

Klart i början av 2023

Uppdraget ska vara färdigt den 31 januari 2023 och kommer då att redovisas till regeringen i form av en rapport. Under arbetets gång stäms förslagen av med en extern referensgrupp.

Regeringsuppdraget finns beskrivet i Ei:s regleringsbrev 2021 Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter