Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:07:32

På remiss: förslag på uppdaterade föreskrifter om fjärrvärme

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) tagit fram förslag på uppdaterade föreskrifter och allmänna råd om mätning, fakturering och tillhandahållande av information om levererad värmeenergi (fjärrvärme). Till och med den 31 mars 2022 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Att fjärrvärmeföreskrifterna nu uppdateras beror på de senaste ändringarna i EU:s direktiv om energieffektivitet och regeringens förslag till ändringar i fjärrvärmelagen (2008:263).

Fjärrvärmeföretagen som i dag omfattas av Ei:s föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme); EIFS 2014:2, omfattas även av de nya reglerna. Nytt är att de nya bestämmelserna i fjärrvärmelagen inte gör någon skillnad på konsumenter och näringsidkare. Bestämmelserna gäller för alla kunder.

Fjärrvärmeföretagen ska se till att kunderna får information om den faktiska energianvändningen. Insamling av mätvärden ska ske genom fjärravläsning. Fakturering ska ske minst fyra gånger per år och kunderna ska kunna välja elektronisk faktura. Syftet är att fjärrvärmekunderna ska få incitament att påverka sin energianvändning på olika sätt.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Fjärrvärmeföretagen får ytterligare ett halvår på sig att uppdatera fakturorna till kunderna med den information som föreskrifterna kräver och fjärravläsbara mätare ska finnas hos alla kunder senast 2027. De föreslagna föreskrifterna kommer att ersätta de nu gällande föreskrifterna.

Arbetet med föreskrifterna

Som ett första steg i arbetet med föreskrifterna har Ei genomfört samråd med branschen och berörda myndigheter.

Sedan dess har Ei arbetat vidare med föreskrifterna och även tagit hänsyn till de synpunkter som lämnats inom ramen för regeringens promemoria Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk.

Nu skickas föreskrifterna på remiss och det finns möjlighet för alla som vill att lämna synpunkter.

Så här lämnar du synpunkter

Synpunkter på förslag till föreskrifter kan lämnas till Ei till och med den 31 mars 2022.

Synpunkterna skickas till Ei:s registratur. Ange ärendenummer 2021-102154.

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Om allmänna handlingar.

Sista dag för synpunkter var 31 mars 2022. Vill du ta del av underlaget kontakta vår registratur.
Kontakt
Kristina Welin
Analytiker

016-16 27 18

Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Kontakt
Kristina Welin
Analytiker

016-16 27 18

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter