Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:09:34

Snart öppnar e-tjänsten för energiföretagens inrapportering av årsrapporter

Senast den 1 augusti ska elnätsföretag, gasnätsföretag och fjärrvärmeföretag rapportera in sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen (Ei). Den 1 mars öppnar e-tjänsten för inrapportering.

(Observera: En ändring i texten tillfördes 23 februari 2022. Sista inrapporteringsdag är 1 augusti istället för 31 juli, eftersom sista juli är en söndag.)

Varje år är elnätsföretag, gasnätsföretag och fjärrvärmeföretag skyldiga att skicka in sina årsrapporter för föregående kalenderår till Ei. Fjärrvärmeföretagen ska även lämna rapport om drift- och affärsförhållanden.

Inrapporteringen sker digitalt via Ei:s system NEON och ett startbrev med information skickas ut till berörda företag den 22-23 februari. Förutom den digitala inrapporteringen måste även ett original eller vidimerat exemplar av årsrapporten samt revisorsintyg skickas in via vanlig post till Ei.

Meddela förändringar till Ei

Inrapporteringssystemet öppnar den första mars, men om företagens kontaktuppgifter, företagsförhållanden eller liknande ändrats sedan förra året är det bra om det meddelas till Ei redan nu.

På ei.se finns handböcker för inrapporteringen. Förutom instruktioner, innehåller handböckerna tips om vad som kan vara bra att tänka på innan årsrapporten skickas in för att undvika kompletteringar i efterhand.

Rätt handlingar i rätt tid för att undvika förseningsavgift

Det är viktigt att företagen säkerställer att rätt handlingar lämnas in till Ei för att undvika förseningsavgift. Till exempel kan en revisionsberättelse inte ersätta ett revisorsintyg och en årsredovisning kan inte ersätta en årsrapport. Ei kan i undantagsfall godta en årsredovisning istället för en årsrapport om årsredovisningen endast omfattar nätverksamhet och att den kompletterats med delrapporten Not resultaträkning och de särskilda rapporterna.

Ingen påminnelse via brev

I år har några förändringar gällande påminnelser om komplettering gjorts som är viktig för företagen att känna till.

Om en årsrapport inte är komplett eller om det finns oklarheter i det inrapporterade materialet kommer Ei att skicka en begäran till företaget om komplettering eller svar på frågor. Om kompletteringen inte kommer in till Ei eller om den skickas in för sent kan Ei komma att fatta beslut om förseningsavgift. Påminnelser om kompletteringar kommer inte att skickas ut via brev till företag som inte svarar i tid.

Så här används uppgifterna

Inrapporteringen av årsrapporter sker enligt ellagen, naturgaslagen och fjärrvärmelagen.

Uppgifterna i årsrapporten är en viktig grund i Ei:s beräkning av intäktsramar för elnätsföretag och gasnätsföretag. Utöver det används uppgifterna vid tillsynsarbete och till ekonomiska analyser. De redovisade uppgifterna i årsrapporterna publiceras också på Ei:s webbplats. Även fjärrvärmeföretagens årsrapporter publiceras på ei.se. Öppenhet om de ekonomiska förhållandena ska bland annat motverka en oskälig prissättning av fjärrvärme och öka förtroendet hos kunderna.

Till inrapporteringen

På inrapporteringssidan hittar du e-tjänsten, handböcker och annan information inför din rapportering.

Kontakt
Årsrapporter

Växel 016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter