Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:23:21

Elledningar som berör samiska intressen ska konsulteras med Sametinget

Den 1 mars träder en ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket i kraft. Lagen innebär bland annat att statliga myndigheter ska konsultera företrädare för det samiska folket innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för dem. Nu implementerar Energimarknadsinspektionen (Ei) lagstiftningen i tillståndsprocessen för el- och gasnät.

I slutet av januari beslutade riksdagen om en samisk konsultationsordning. Lagen är ett viktigt steg för att säkerställa det samiska folkets rätt att delta i beslutsprocesser och främja samernas inflytande i frågor som särskilt berör dem.

Nu tas formerna för konsultationerna fram

Inom Ei:s verksamhet är det främst ansökningar om elnätsutbyggnad som berörs när lagen träder i kraft den 1 mars. Från det datumet kommer Sametinget, berörda samebyar och i vissa fall samiska organisationer konsulteras innan Ei fattar beslut om koncessionsansökningar som kan ha påverkan på samiska intressen.

Exakt hur konsultationen ska gå till och när i tillståndsprocessen den ska ske, är ännu inte klart.

– Vi tittar just nu på var i tillståndsprocessen som konsultationen ska ske och hur den ska genomföras rent praktiskt. Vi kommer bland annat ta del av den vägledning som Sametinget tar fram och ha en dialog med dem för att komma fram till en konsultationsform som fungerar så bra som möjligt för alla, säger Jenny Hammar, jurist på Ei.

Samråden lika viktiga som tidigare

Konsultationen kommer rent praktiskt att skötas av Ei. För elnätsföretagen gäller precis som tidigare att de alltid ska genomföra samråd med berörda innan de lämnar in sin koncessionsansökan till Ei.

– Samråden är precis lika viktiga som innan, säger Jenny Hammar. Väl genomförda samråd kan leda till att konsultationen går snabbare och blir mindre omfattande än vad den blir om det funnits brister i samrådet. Så samråden kan komma att ha stor betydelse för hur lång tid det tar från det att ansökan skickas in till oss, till vi kan fatta ett beslut.

Rutinen publiceras så snart den är klar

När arbetet med att implementera konsultationsordningen i tillståndsprocessen är klar kommer informationen att publiceras på Ei:s webbplats.

Mer information om konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket finns på riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter