Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:50:39

Ei har fått ett regeringsuppdrag om anvisade elavtal

I januari startade Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetet med ett nytt regeringsuppdrag som handlar om att utvärdera regleringen om anvisade elavtal och föreslå en prisreglering för anvisade priser. Uppdraget ska redovisas till Infrastukturdepartementet senast den 13 juni i år.

I april 2017 ändrades ellagen bland annat för att minska andelen elanvändare med anvisade avtal och för att säkerställa att de med anvisade avtal har skäliga villkor. Den vanligaste orsaken till att elanvändare har anvisade elavtal, är att de inte själva slutit något avtal och därför blivit anvisade ett elhandelsföretag av sitt elnätsföretag.

I ellagen infördes 2017 även en bestämmelse som innebär att regeringen får meddela föreskrifter om att de priser som ett anvisat elhandelsföretag tillämpar inte får överstiga vissa nivåer under en viss tid efter det att anvisning skett. Denna möjlighet har hittills inte utnyttjats.

Ei ska utvärdera och ta fram förslag till prisreglering

I regleringsbrevet för 2022 fick Ei i uppdrag att utvärdera effekten av regleringen som infördes 2017 och ta fram förordningsförslag för en prisreglering. Arbetet innebär att

  • beskriva utvecklingen av priserna på anvisade elavtal och andelen elanvändare med anvisade avtal sedan 2017
  • kartlägga vilka elanvändare som har anvisade elavtal, hur elhandelsföretagen prissätter avtalen och hur elnätsföretagen utser anvisade elhandelsföretag
  • ta fram ett förordningsförslag för en prisreglering med tillhörande konsekvensutredning.

Mer information

I Ei:s regleringsbrev för 2022 kan du läsa om uppdraget.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter