Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:09:01

Översyn av de nationella kraven om nätanslutning av generatorer – välkommen med synpunkter

Energimarknadsinspektionen (Ei) inleder nu en översyn av de svenska generellt tillämpliga kraven utifrån EU-förordningen RfG och en eventuell uppdatering av föreskrifterna om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generator (EIFS 2018:2). I översynen ska Ei bland annat jämföra de svenska kraven med motsvarande krav hos Norge, Danmark och Finland som ingår i samma synkronområde. Intressenter kan komma med inspel i översynen till och med den 4 februari 2022.

Kommissionens förordning med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) Länk till annan webbplats. trädde i kraft den 17 maj 2016. RfG fastställer kraven för nätanslutning av kraftproduktionsanläggningar till det sammanlänkade systemet. Syftet med RfG är att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor och främja en unionsomfattande elhandel.

Även om RfG syftar till att harmonisera kraven inom EU är inte alla krav i RfG harmoniserade utan vissa generellt tillämpliga krav har fastställts på nationell nivå av den berörda systemansvariga för överföringssystem (i Sverige är det Svenska kraftnät) och godkänts av tillsynsmyndigheterna (i Sverige är det Energimarknadsinspektionen). I Sverige har Ei föreskriftsrätt utifrån förordning (1994:1806) om systemansvaret för el Länk till annan webbplats. och kraven är fastställda i Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer (EIFS 2018:2) som trädde i kraft den 27 april 2019.

Regelverket behöver ses över

I och med den pågående och kommande stora utbyggnaden av ny elproduktion anser Ei att det nationella regelverket behöver ses över för att säkerställa att svenska aktörer har samma konkurrensmöjligheter som övriga nordiska aktörer vid framför allt nybyggnation av elkraft.

Översynen innebär bland annat att kraven i Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer (EIFS 2018:2) jämförs med motsvarande krav hos de av våra nordiska grannländer som ingår i samma synkronområde, alltså Norge, Danmark och Finland. Förhoppningen är att översynen kan leda till att utveckla regelverket och därmed bidra till att förbättra marknadens funktion, upprätthålla en trygg energiförsörjning, öka svensk konkurrenskraft och se till att alla konsumenter kan köpa energi till överkomliga priser. 

Konsult ska jämföra kravbilden

En del i översynen genomförs som ett konsultuppdrag där en jämförelse ska göras mellan den svenska nationella kravbilden och våra nordiska grannländers kravbild. Uppdraget avslutas under april 2022. Där kravbilden skiljer sig åt analyseras skillnadens generella påverkan på kraftsystemet samt vilka marknadsmässiga konsekvenser skillnaden i kravbild innebär.

Inspel och synpunkter till och med den 4 februari 2022

Inspel till översynen av kraven i EIFS 2018:2 jämfört med våra nordiska grannländers motsvarande krav kan göras genom att mejla Ei via registrator@ei.se och ange ärendenummer: 2021–103811.

Inspelen bör inkludera minst ett specifikt nationellt krav som skiljer sig från våra grannländers, samt en motivering till varför det är viktigt att kravet inte missas i översynen. Inspel kan komma löpande och alla inspel till och med den 4 februari kommer att tas i beaktande under översynen.

Detta är ett förarbete till en eventuell utveckling av regelverket. Om översynen leder till en utveckling av regelverket och ändringar i föreskriften kommer dessa att skickas ut på remiss i vanlig ordning när det blir aktuellt.

På ei.se finns samlad information om RfG.

Om allmänna handlingar

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling.

Information om allmänna handlingar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter