Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:32:37

Fallande träd vanligaste orsaken till elavbrott 2020

Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför varje år tillsyn av leveranssäkerheten i de lokala elnäten. Årets granskning bygger på uppgifter från 2020. Den vanligaste orsaken till avbrott under förra året var träd som fallit över ledningarna.

Varje år rapporterar elnätsföretagen in uppgifter till Ei som visar hur många och hur långa avbrott de haft i sina nät under året.

Alla granskade företag har skickat in tidplan och åtgärder

Granskning av elnätföretagens avbrottsdata för 2020 visade att anläggningspunkter inom 39 redovisningsenheter (35 elnätsföretag) antingen haft avbrott längre än 24 timmar eller fler än 11 oaviserade avbrott längre än tre minuter. Eftersom det bryter mot bestämmelserna i ellagen och mot Ei:s föreskrifter skickade Ei ett föreläggande till elnätsföretagen om att redovisa orsak till avbrotten, vilka åtgärder som genomförs för att förbättra leveranssäkerheten och tidplan för när åtgärderna ska vara genomförda.

–De berörda företagen har under sommaren lämnat in de uppgifter som vi begärt och alla ärenden har därför avslutats, säger Thomas Westergaard, analytiker på Ei.

Färre avbrott 2020 än 2019

Under 2020 inträffade totalt 6 186 avbrott som varade längre än 24 timmar och 15 258 anläggningspunkter hade fler än 11 oaviserade avbrott som var längre än tre minuter.

Siffrorna visar att för de anläggningspunkter som ingår i tillsynen har antalet avbrott minskat från 2019 till 2020. En orsak är troligtvis att det inte var några stormar eller betydande väderhändelser under 2020 till skillnad mot 2019 då Sverige drabbades av stormen Alfrida. Stormen Alfrida bidrog till att antalet anläggningspunkter med avbrott längre än 24 timmar under 2019 var så många som 53 333. Under 2020 var motsvarande siffra 5 927.

Trots det var vädret den vanligaste orsaken till avbrott även under 2020. I över 60 procent av fallen har elnätsföretagen uppgett att avbrotten var väderrelaterade, det vill säga orsakade av exempelvis åska eller träd som föll på ledningarna. Just trädpåfall var orsak till 47 procent av avbrotten hos anläggningspunkter som drabbades av fler än 11 avbrott och 69 procent av avbrotten som varade i över 24 timmar.

Bland de åtgärder som företagen angett för att förbättra leveranssäkerheten är de vanligaste reparationer och att ersätta luftledningar med markförlagd kabel.

Mål med tillsynen

Ei:s mål med tillsynen är att kontrollera att elnätsföretagen vidtar åtgärder för att kunderna inte ska drabbas av elavbrott. Den gör det också möjligt att i ett senare skede följa upp att nätföretagen genomför de leveranskvalitetshöjande åtgärder som de har redovisat. En metod för uppföljning av den planlagda tillsynen är under utveckling.

Liksom tidigare år sammanfattas tillsynen av leveranssäkerhet i de svenska elnäten i en promemoria som publiceras på ei.se.

Resultatet av den senaste tillsynen finns nu att läsa i promemorian Tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten – Planlagd tillsyn avseende 2020 års avbrottsdata Ei PM2021:06

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter