Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:13:06

Ei har granskat spänningskvaliteten i elnäten

Under året har Energimarknadsinspektionen (Ei) granskat hur väl 29 utvalda elnätsföretag lever upp till kravet om god spänningskvalitet i sina elnät. Resultatet finns nu sammanfattat i en promemoria.

Under 2021 har Ei genomfört en planlagd tillsyn där myndigheten har granskat uppgifter som elnätföretagen rapporterat in till Ei för åren 2016-2020. Ei har bland annat tittat på hur elnätföretagen arbetar med spänningskvalitet och hur de ser på utvecklingen av spänningskvaliteten i det egna elnätet. Elnätsföretagen har också fått svara på ett antal frågor om hur de ser på sina möjligheteter att långsiktigt säkerställa en god spänningskvalitet i överföringen av el.

Tillsynen fortsätter kommande år

I granskning som nu är klar, valdes 29 elnätsföretag ut (30 redovisningsenheter) som representerar både små och stora företag, landsbygdsnät och stadsnät. Tillsammans levererar dessa företag el till cirka 25 procent av de svenska elnätskunderna.

Tillsynen kan ses som en första del i en större tillsynsinsats, där planen är att granska samtliga elnätsföretags med fokus på spänningskvalitet under den kommande femårsperioden.

– Energiomställningen innebär att vi får mer decentraliserad och förnybar energi i systemet. När vi går över till mer sol- och vindproduktion och en ökad elektrifiering, inte minst på transportsidan, är det ännu viktigare att elnätsföretagen bibehåller den goda spänningskvalitet som finns i elnätet, säger Johanna Rosenlind, analytiker på Ei.

Resultat av tillsynen

Tillsynen visar att spänningskvaliteten i de granskade elnäten i mångt och mycket lever upp till de krav som finns. De elnätsföretag som omfattades av tillsynen redovisar att de mottagit klagomål från sina kunder om bristande spänningskvalitet. Flertalet av bristerna håller sig inom normen och uppfyller därmed de spänningskvalitetskrav som finns i Ei:s föreskrifter (En mer detaljerad beskrivning finns i promemorian).

I de fall där bristande spänningskvalitet kan konstateras beror cirka 50 procent på problem i det egna elnätet. För omkring 10 procent av fallen kunde ingen källa till felet identifieras. I resterande fall finns ett problem i kundens anläggning, överliggande nät eller hos tredje part, till exempel en närliggande industri eller annan anläggning.

De flesta av de elnätsföretag som granskats uppgav att de vidtar flera olika åtgärder för att säkerställa att överföringen av el uppfyller kraven på god spänningskvalitet enligt Ei:s föreskrifter. Elnätsföretagen mäter spänningskvaliteten vid anmälan från kunder eller vid andra indikationer. Cirka 60 procent av de granskade elnätsföretagen mäter spänningskvalitet kontinuerligt i nätet eller delar av nätet i transformatorstationer på olika spänningsnivåer (exempelvis mottagningsstationer, fördelningsstationer, nätstationer). Elnätsföretagen dimensionerar även nätet och gör olika typer av beräkningar för att säkerställa kraven på spänningskvalitet.

Det fullständiga resultatet av tillsynen finns att läsa i promemorian Spänningskvalitet i elnäten 2016-2020 Ei PM 2021:04.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter