Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:27:07

Nytt regeringsuppdrag: Utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Den 9 september fick Energimarknadsinspektionen (Ei), Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya arbetssätt för en koordinerad process för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Ei ska leda arbetet och redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast den 1 maj 2023.

Regeringsuppdraget utgår från ett förslag från Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) om att ge ett myndighetsgemensamt uppdrag att utveckla nya arbetssätt för att bättre koordinera myndigheternas respektive delar av tillståndsprocessen. Effektivare tillståndsprocessen och kortare ledtider ska bidra till ökad elektrifiering och omställning till nettonollutsläpp från transportsektor och industri, och till ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.

— Vi välkomnar uppdraget, att få vara delaktiga i en innovativ utveckling och bidra till den stora omställningen som sker inom energiområdet. Att få testa nya arbetssätt i och mellan myndigheter känns mycket positivt, säger Daniel Norstedt, avdelningschef för tillstånd och prövning.

Ett begränsat antal projekt kommer att väljas ut

Uppdraget innebär att Ei efter dialog med länsstyrelserna ska välja ut ett begränsat antal projekt, som är lämpliga att hantera inom ramen för uppdraget. Ei ska sedan tillsammans med Lantmäteriet och relevanta länsstyrelser koordinera sina respektive arbetssätt och processer i syfte att förkorta tiden för den samlade hanteringen av projekten. Ei ska också skapa en plattform för kunskapsutbyte och vidare lärande.

I valet av projekt gäller vissa urvalskriterier, exempelvis ska de ha potential att bidra till klimat- och samhällsnytta, Sveriges framtida konkurrenskraft och till att förebygga uppkomst av regional och lokal effektbrist. Projekten ska också befinna sig i olika faser av tillståndsprocessen.

Budget och slutrapport

Ei ska redovisa resultat och erfarenheter i en rapport. Vi ska också rapportera om vi upptäckt legala eller praktiska hinder i arbetet, och föreslå eventuella författningsändringar.

Budgeten för genomförande är högst 6 miljoner kronor för i år och högst 10 miljoner kronor för 2022. Ei ska i samverkan med övriga myndigheter, som fått uppdraget, besluta om hur medlen ska fördelas mellan de inblandade organisationerna.

Ei arbetar nu för att så snabbt som möjligt komma i gång med uppdraget.

— Vi vill så klart komma i gång så fort som möjligt, det är mycket som ska göras under relativt kort tid, och vi kommer att rekrytera. Det är dock för tidigt att säga hur många personer det handlar om men bland annat kommer vi tillsätta en samordnare för uppdraget. Vi återkommer med information när vi vet mer om hur arbetet i projektet kommer att se ut, säger Daniel Norstedt.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter