Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:27:26

Nytt regeringsuppdrag: Utreda tillståndskrav för vissa ledningar som byggs med nätkoncession för område

När krävs det en miljökonsekvensbedömning innan en luftledning får byggas? Den frågan har regeringen gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att titta närmare på.

Regeringen föreslår i propositionen Moderna tillståndsprocesser för elnät (prop. 2020/21:188) vissa ändringar som innebär att det kan bli möjligt att bygga fler ledningar på högre spänningsnivåer än hittills med stöd av nätkoncession för område.

För starkströmsledningar som byggs med stöd av nätkoncession för linje finns bestämmelser om bedömning av projektets miljökonsekvenser i ellagen. När det gäller luftledningar som byggs med stöd av nätkoncession för område, saknas sådana bestämmelser.

Nu ger därför regeringen Ei i uppdrag att utreda om regleringen överensstämmer med MKB-direktivet, (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt) och om den svenska lagstiftningen behöver kompletteras.

I uppdraget ingår att lämna författningsförslag till regeringen om Ei bedömer att det krävs för att säkerställa att det svenska regelverket överensstämmer med MKB-direktivet när det gäller bedömningen av ett projekts miljökonsekvenser eller tillståndskrav.

Uppdraget ska vara klart och lämnas till regeringen senast den 1 december 2021.

Till regeringsuppdraget. Pdf, 411.5 kB.

Kontaktuppgifter
Johan Carlsson
Jurist

016-16 27 65

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter