Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:28:26

Ei föreslår en tillförlitlighetsnorm för Sverige

Den 28 maj lämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) sitt förslag på tillförlitlighetsnorm för Sverige till regeringen.

I regleringsbrevet för 2020 fick Ei i uppdrag att föreslå en tillförlitlighetsnorm i enlighet med artikel 25.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el (elmarknadsförordningen). Uppdraget skulle lämnas in den 26 februari 2021 men uppdragstiden förlängdes till den 28 maj.

— Tillförlitlighetsnormen ska på ett transparent sätt ange den nödvändiga nivån för ett lands försörjningstrygghet och beräknas utifrån en metod som beslutats av EU:s energitillsynsmyndigheters samarbetsorganisation ACER. Syftet med tillförlitlighetsnormen och övriga EU-regler om resurstillräcklighet är att EU-länderna ska bedöma resurstillräcklighet utifrån samma principer och metod. Tanken är också att förhindra att enskilda medlemsländer inför kapacitetsmekanismer som stör utvecklingen av en väl fungerande elmarknad, säger Caroline Törnqvist, chef för Ei:s avdelning för marknadsövervakning och internationella frågor.

Kapacitetsmekanismer tillåtet under vissa omständigheter

Enligt elmarknadsförordningen ska EU-länder med resurstillräcklighetsproblem (det vill säga när produktionsresurser och annan tillförsel av energi inte förmår möta den förväntade efterfrågan) i första hand lösa problemet genom att ta bort nationella hinder som motverkar en välfungerande elmarknad. Ett alternativ kan också vara att se över möjligheterna att öka sammankopplingen med grannländerna.

Att använda sig av kapacitetsmekanismer för att uppnå resurstillräcklighet är enligt elmarknadsförordningen bara tillåtet under vissa omständigheter och under en begränsad tid.

Kapacitetsmekanismer kräver en tillförlitlighetsnorm

Idag finns det flera länder inom EU som har någon form av kapacitetsmekanism. I Sverige har vi den så kallade effektreserven. Länder som vill fortsätta tillämpa eller införa nya kapacitetsmekanismer efter den 1 januari 2020 måste ha en beslutad tillförlitlighetsnorm. Denna är till för att ange omfattningen av kapacitetsmekanismen.

Ei redovisar sina beräkningar och föreslår i sin rapport att tillförlitlighetsnormen för Sverige ska uppgå till 0,99 timmar per år. Det motsvarar ett mål på tillförlitlighet där produktionen och importen av elen ska kunna täcka hela det förväntade förbrukningsbehovet 99,989 procent av tiden.

— Vårt förslag på tillförlitlighetsnorm svarar inte på frågan om det bör finnas en effektreserv när nuvarande avtal inom ramen för effektreserven går ut 2025. Man kan säga att den är ett led i en större sekvens och för att börja besvara frågan om Sverige får ha en effektreserv eller något liknande i framtiden behöver vi invänta att transmissionsnätsföretagen i Europa analyserar EU-ländernas resurstillräcklighet, säger Caroline Törnqvist.

Ei föreslår att tillförlitlighetsnormen ska gälla för perioden 2021-2026.

Tillförlitlighetsnormen bygger på en metod som EU-myndigheten ACER tagit fram. Tillförlitlighetsnormen ska beräknas med hjälp av värdet av förlorad last (VoLL) och kostnaden för ny resurs (CONE). VoLL är en uppskattning av det högsta elpris som kunder är villiga att betala för att undvika elavbrott. Här kan du läsa en tidigare webbnyhet om VoLL.

Ei:s förslag

Rapporten Ei:s förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige - artikel 25 i EU:s elmarknadsförordning (Ei R2021:05)

Kontaktuppgifter
Caroline Törnqvist
Avdelningschef Grossistmarknader

016-16 27 70

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter