Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:56:53

Ei har fastställt värdet av förlorad last

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att fastställa värdet av förlorad last (value of lost load, VoLL) till 7 869 EUR/MWh. Den beräkning som ligger till grund för beslutet finns beskriven i promemorian Beräkning av värdet av förlorad last (VoLL).

Ei har i enlighet med elmarknadsförordningen* beräknat värdet av förlorad last (VoLL) för Sverige. VoLL, är en uppskattning av det högsta elpris som kunder är villiga att betala för att undvika elavbrott.

För att fastställa värdet ska olika kundkategoriers kostnader för elavbrott värderas. Värderingen görs enligt en metod som ACER** fattade beslut om i oktober 2020. Den 28 januari beslutade Ei att fastställa värdet av VoLL till 7 869 EUR/MWh.

I samband med beslutet har Ei även publicerat en bilaga i form av en promemoria som beskriver beräkningarna av VoLL och den metod som använts.

Beslutet om fastställande av värdet av förlorad last. Pdf, 356.9 kB.

Promemorian Ei PM2021:01

Fotnot:*Artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el.
**ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter