Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:44:57

ACER konsulterar förändringar i marknadsförordningen CACM

EU-kommissionens förordning om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning 2015/1222 (även kallad CACM) trädde i kraft 14 augusti 2015. Nu bjuder EU-myndigheten ACER* in till diskussion om hur förordningen kan utvecklas.

CACM anger metoderna för hur kapacitet på marknaderna dagen före och intradag för el ska allokeras och hur kapaciteten ska beräknas mellan olika budområden. Riktlinjen innehåller också bestämmelser för hur konkurrens mellan elbörser, så kallade nominerade elmarknadsoperatörer (NEMO), i Europa ska etableras.

CACM ska säkerställa att:

  • tillgänglig överföringskapacitet beräknas samt tilldelas marknadskopplingen på ett samordnat sätt,
  • marknadsaktörernas köp- och säljbud skickas in till marknadskopplingen och matchas på ett optimalt sätt,
  • korrekta elområden fastställs inom unionen,
  • NEMO:s inom EU kan konkurrera med varandra på lika villkor,
  • kostnaderna som uppstår i samband med utvecklingen och driften av marknadskopplingen fördelas mellan berörda aktörer och medlemsstater på ett rimligt sätt.

Nu ska förordningen ses över

Sedan 2015 har mycket arbete lagts på att utforma detaljerna och börja implementera reglerna för marknaderna, med målsättningen om en mer integrerad europeisk elmarknad.

För att åstadkomma en gemensam dagenföre- och intradagsmarknad har varje tillsynsmyndighet beslutat om ett stort antal metoder och villkor. Först 2018, tre år efter att CACM trädde i kraft, var en stor del av metoderna godkända av de olika medlemsstaterna.

Under resans gång har dock de europeiska marknaderna utvecklats och nya utmaningar uppstår kontinuerligt. Av den anledningen är det dags att göra ett omtag och se över CACM-förordningen på nytt för att göra de justeringar som behövs.

Samråd och workshops

ACER bjuder nu in till ett offentligt samråd 15 april – 10 juni för att ge intressenter möjlighet att bidra med synpunkter till det förslag som ACER kommer att lämna till kommissionen i slutet av 2021.

ACER anordnar även två offentliga workshops på samma tema den 10 maj, en om marknadskoppling och verksamhet och en om kapacitetsberäkning och översyn av budzoner.

Mer information om samråd och workshops på ACER:s webbplats. 
Det går inte längre att delta i samrådet.

Mer information

För ytterligare information om CACM och flera av de övriga riktlinjerna som antagits inom det tredje marknadspaketet, se Ei:s regeringsuppdrag från 2018. Nya EU-förordningar för el- och naturgas innehåll och genomförande Ei R2018:10. Pdf, 4.8 MB.

Mer information om EU-förordningen CACM finns även på ei.se.

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter