Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 10:22:25

Ei föreslår nya regler för mindre produktionsanläggningar

Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i augusti förra året ett uppdrag från regeringen att se över regelverket och de ekonomiska förutsättningarna för vissa mindre elproduktionsanläggningar. Ei har nu överlämnat rapporten till regeringen.

I uppdraget ingick att göra en översyn av det nuvarande regelverket för mindre elproduktionsanläggningar och vid behov lämna förslag på ändringar i ellagen 4 kap. 10 §. Paragrafen innebär att produktionsanläggningar under 1 500 kW får reducerad nätavgift.

I uppdraget ingick också att analysera de ekonomiska förutsättningarna för ägare av vissa produktionsanläggningar med tidiga investeringar inom elcertifikatsystemet och vid behov lämna förslag till ytterligare ekonomiska stödåtgärder under en lämplig tidsperiod.

Uppdragsbeskrivningen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Särregleringen ger negativa effekter på marknaden

Ei har gjort flera olika analyser inom ramen för uppdraget och de visar bland annat följande:

  • Undantagsregeln omfattar ett stort antal produktionsanläggningar och antalet anläggningar som omfattas av regeln förväntas öka i framtiden. Det finns i dag cirka 2 200 produktionsenheter med en installerad effekt på maximalt 1 500 kW (utöver mikroproduktionsanläggningar).
  • De elproducenter som omfattas av undantaget subventioneras av övriga elnätskunder och producenter. Totalt rör det sig i dag om cirka 200 miljoner kronor per år som betalas av andra nätanvändare. Omfattningen av subventionen bedöms öka i framtiden när framförallt nya solkraftsanläggningar ansluter sig till nätet.
  • Regelverket innebär också en suboptimering av produktionen. Ungefär 210 vindkraftverk har nedgraderat sin produktionskapacitet till en effekt på maximalt 1 500 kW. Detta innebär att det finns installerad effekt i produktionsenheter som inte utnyttjas, vilket gör att förnybar elproduktion inte kommer marknaden till del.
  • Totalt handlar det om en effekt på uppskattningsvis 110 MW. Detta motsvarar ett årligt produktionsbortfall på 80 GWh.

Ei lämnar förslag på förändrat regelverk för mindre produktionsanläggningar

Ei föreslår att undantaget ska tas bort för mindre nya anläggningar men att det behålls för dem som idag omfattas av undantaget.

– Vårt förslag innebär att undantaget inte ökar i omfattning. På så sätt försämras inte förutsättningarna för de nuvarande produktionsanläggningarna samtidigt som vi förbättrar regelverket framåt, säger Ei:s projektledare Mattias Önnegren.

Negativt ekonomiskt utfall för tidiga investeringar som gjorts inom ramen för elcertifikatsystemet men inget extra stöd är motiverat

I den andra delen av uppdraget, som handlade om att göra en analys av de ekonomiska förutsättningarna för ägare med tidiga investeringar inom elcertifikatsystemet, har projektet framförallt fokuserat på vindkraft. Vindkraften är det produktionsslag som byggts ut i störst utsträckning sedan elcertifikatsystemet infördes. Den snabba utbyggnadstakten av vindkraften och de låga priserna på elcertifikat, har enligt analysen inneburit lönsamhetsutmaningar för många investeringar som gjorts inom elcertifikatsystemet.

Ei:s bedömning är dock att inget extra stöd bör ges för tidiga investeringar som gjorts inom ramen för elcertifikatsystemet. Anledningen är att ett sådant stöd inte går att motivera utifrån samhällsekonomisk nytta. Det skulle också vara mycket svårt att utforma i praktiken.

Ei:s rapport Översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar Ei R2021:04 Pdf, 2.4 MB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter