Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 18:08:25

Ei överklagar förvaltningsrättens dom

I slutet av februari meddelade Förvaltningsrätten i Linköping domar i de mål som handlar om elnätsföretagens intäktsramar för åren 2020–2023. Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu överklagat domarna.

I slutet av februari meddelade Förvaltningsrätten i Linköping domar i de mål som handlar om elnätsföretagens intäktsramar för åren 2020–2023. Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu överklagat domarna.
År 2019 fattade Ei beslut om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020-2023. Merparten av företagen överklagade Ei:s beslut och den 26 februari 2021 meddelades domar i målen som innebar att förvaltningsrätten gav elnätsföretagen rätt på flera punkter.

Principiell fråga som får stora konsekvenser

Den största frågan handlar om bestämmelserna i intäktsramsförordningen är förenliga med EU-rätten och ellagen. Men det handlar också om hur kundernas intresse ska tas tillvara när företagens intäktsramar bestäms.

I domarna slog förvaltningsrätten fast att bestämmelserna (17–26 §§) i intäktsramsförordningen strider mot såväl ellagen som elmarknadsdirektivet. Enligt förvaltningsrätten finns det inte heller något stöd för Ei att ta hänsyn till kundintresset när intäktsramarna beslutas.

Förvaltningsrättens avgörande innebär bland annat att Ei inte kommer att kunna tillämpa bestämmelserna i intäktsramsförordningen när myndigheten ska besluta om elnätsföretagens intäktsramar.

Domarna har därmed inte bara betydelse för tillsynsperioden 2020-2023, utan påverkar Ei:s möjligheter att tillämpa gällande lagstiftning när myndigheten ska fatta beslut om elnätsföretagens intäktsramar även framåt i tiden.

Vill få frågan prövad av högre instans

Ei anser att det finns anledning att ifrågasätta om det slut som förvaltningsrätten kommit fram till är riktigt och vill därför att frågan prövas i högre instans.

– Vi tycker att det är viktigt att även kammarrätten får ta ställning till de principiella frågeställningarna i målen. I vårt överklagande begär vi även att kammarrätten inhämtar förhandsavgörande från EU-domstolen, eftersom det i grunden handlar om att elnätsföretagen anser att de svenska bestämmelserna om intäktsramar inte är förenliga med EU-rätten, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

Överklagandet kommer att kompletteras
Målen är omfattande och komplexa. Det finns därför behov av att analysera förvaltningsrättens domar i detalj och eventuellt inhämta rättsutlåtanden. Ei behöver mer tid för att preciserade sina yrkanden och utveckla grunderna för överklagandet och begär därför att få tid till den 31 maj 2021 att komplettera sitt överklagande.

Ei:s överklagande finns här. Pdf, 413.8 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter