Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:23:19

Vägledning vid reglering av vätgasnät och anläggningar för Power to Gas

Organisationerna ACER* och CEER** har gemensamt tagit fram två dokument med ståndpunkter, så kallade White Papers, för att ge vägledning om hur delar av den gröna given ska kunna implementeras på ett framgångsrikt sätt.

Ett dokument handlar om reglering av vätgas och det andra om reglering av anläggningar för Power to Gas.

När och hur regleras vätgasnät?

Några av frågeställningarna som besvaras i dokumentet är:

  • Omständigheter där det behövs en reglering av vätgasnät.
  • Hur existerande infrastruktur för vätgasnät ska hanteras.
  • Hantering av reglermässiga utmaningar relaterat till gasens nya roll kopplat till transport av vätgas.

Rekommendationer avseende reglering av anläggningar för Power to Gas

Hur anläggningar för Power to Gas ska regleras ses som en viktig komponent för ett integrerat europeiskt energisystem. Power to Gas innebär att el omvandlas till förnybar gas och skapar förutsättningar för både transport och lagring.

Dokumentet lyfter fram sju rekommendationer för reglering på området:

  • Se över definitioner för aktiviteter som att skapa möjlighet för en integrering av el- och gassektorn.
  • Investeringar och hantering av Power to Gas för att skapa en väl fungerande konkurrenskraftig marknad.
  • Tillåta att systemoperatörer är med och bidrar till utvecklingen av Power to Gas och i undantagsfall även gällande installationer.
  • Inkludera installationer av power to gas och var dessa skulle kunna göras, då systemanalyser görs.
  • Definiera kostnadsreflekterande nättariffer som, på ett teknikneutralt sätt, kan appliceras på jämförbara aktiviteter inom el- och gassektorerna.
  • Undvika snedvridande effekter av skatter och pålagor.
  • Säkerställa spårbarhet för förnybar energi i det integrerade energisystemet.

Dokumenten och mer information om den gröna given finns på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats..

Fotnot: *ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är ett samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.
**CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter