Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:42:05

Ei har granskat elhandelsföretagens ursprungsmärkning

Energimarknadsinspektionen (Ei) har granskat hur elhandelsföretag ursprungsmärker sin el. Målet med tillsynen har varit att ta reda på hur elhandelsföretagen lever upp till ellagens krav och att redovisningen av ursprungsmärkning sker på rätt sätt.

Tillsynen inleddes 2019 då 23 företag valdes ut för granskning. Urvalet skedde med hänsyn till geografisk spridning över landet samt en fördelning mellan stora, mellanstora och små elhandelsföretag. Av de 23 företagen är 17 med på listan över landets 30 största elhandelsföretag och har tillsammans drygt 4,2 miljoner kunder vilket motsvarar 80 procent av landets elkunder.

Syftet med tillsynen

Tillsynens huvudsakliga syfte har varit att undersöka om svenska elhandelsföretag efterlever ellagens krav på ursprungsmärkning. Det vill säga märker och redovisar de den el de sålt till sina kunder på ett korrekt sätt.

Genom tillsynen ville Ei kontrollera att konsumenter och företag i Sverige får tydlig information om den el de köpt och hur den påverkar miljön.

Resultatet av tillsynen

Granskningen visade att en majoritet av företagen gav information till kunderna som var tydlig och helt i enlighet med de rättsliga kraven på området.

Ett halvdussin företag var tvungna att komplettera sina svar med ytterligare information för att uppfylla lagens krav. Det kunde till exempel handla om att det saknades dokumentation om cirkeldiagram på fakturor som tydligt visar elens ursprung.

Ett fåtal företag har inte redovisat sin ursprungsmärkning på ett korrekt sätt eller inkommit med underlag som efterfrågats och behöver därför komma in med ytterligare information/rättelser till Ei innan tillsynen kan avslutas.

Krav på ursprungsmärkning

Sedan 2006 har det funnits ett rättsligt krav för elhandelsföretag i Sverige att ursprungsmärka den el de säljer till sina kunder. Bestämmelsen finns i 8 kap. 12 § ellagen (1997:857). I korthet innebär den att konsumenter och företag ska få information om vilken typ av el som de köper och hur den påverkar miljön. Den bakomliggande tanken är att konsumenter och företag ska kunna göra medvetna val mot bakgrund av mer information än bara priset när de tecknar sitt elavtal, till exempel genom att köpa grön el (vattenkraft, vindkraft, solkraft). Genom ökad medvetenhet om olika energikällors miljöpåverkan kan kunderna bidra till den omställning av energiproduktionen som nu pågår i samhället.

Ei:s uppdrag är att utöva tillsyn över att ellagens krav på ursprungsmärkning efterlevs. Genom att granska hur landets elhandelsföretag ursprungsmärker och redovisar den el de säljer till sina kunder bidrar myndigheten till att skapa transparens och trovärdighet för systemet med ursprungsmärkning.

Ei har tidigare genomfört två tillsynsinsatser på området. Under 2013 granskades sex elhandelsföretag och 2014/2015 ytterligare sexton elhandelsföretag. Båda dessa granskningar avslutades utan anmärkningar. Den tillsyn som nu slutförts och som påbörjades under 2019 är den hittills största tillsynen på området.

Så här genomfördes tillsynen

Under tillsynen 2019-2020 begärde Ei in skriftlig dokumentation från elhandelsföretagen i form av fakturor och webbsidor för att kontrollera om informationskravet var uppfyllt. Flera specifika frågor ställdes också. Bland annat fick företagen svara på hur mycket el de sålt totalt och mängden produktionsspecifik el. De behövde också redovisa hur de beräknat elens miljöpåverkan samt vilka volymer och vilken typ av ursprungsgarantier (EECS eller icke certifierade) som de köpt för att märka sin el.

Mer information

Information om ursprungsmärkning.

I Ei:s föreskrift EIFS 2013:06 anges vad elhandlarna måste visa på sina fakturor, alltså minimikravet Pdf, 41.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Ei har endast tillsynsansvar för ursprungsmärkning

Ei får emellanåt frågor om prövning och erkännande av icke certifierade ursprungsgarantier. Frågorna kommer från energimäklare och elhandelsföretag som vill importera icke elektroniska ursprungsgarantier* till Sverige från andra medlemsstater inom EU. Elhandelsföretag som, ofta via energimäklare, köper dessa ursprungsgarantier använder dem för att ursprungsmärka sin el.

Vad gäller ursprungsgarantier har Ei dock varken rättsligt mandat eller tillsynsansvar för att hantera frågor om prövning och erkännande av icke certifierade ursprungsgarantier från andra medlemsstater inom EU, för import och försäljning i Sverige. Ei:s tillsynsansvar är begränsat till elens ursprungsmärkning. I Ei:s föreskrifter (EIFS 2013:6) om ursprungsmärkning finns en handfull paragrafer som innehåller skrivningar om ursprungsgarantier, men då i kontexten av vad en elhandlare kan basera sin redovisning på.

Fotnot: *Ursprungsgarantier är unika certifikat som används för att säkerställa att elen har producerats med förnybara energikällor eller en effektiv kombinerad produktion. En ursprungsgaranti motsvarar en producerad megawattimme el. För att elhandelsföretag ska kunna garantera och märka ursprunget på den el de säljer så kan de köpa ursprungsgarantier.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter