Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:36:34

Fallande träd orsakade många elavbrott 2019

Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför varje år tillsyn av leveranssäkerheten i de lokala elnäten. Årets granskning bygger på uppgifter från 2019. Granskningen visar att en stor del av elavbrotten kan relateras till olika väderförhållanden. Den vanligaste orsaken till avbrott var träd som fallit över ledningarna.

En granskning av elnätföretagens avbrottsdata för 2019 visade att 40 elnätsföretag brutit mot ellagens funktionskrav, att avbrott inte ska vara längre än 24 timmar, och/eller mot reglerna i leveranskvalitetsföreskriften om att överföringen av el inte är av god kvalitet om en anläggningspunkt haft fler än 11 långa oaviserade avbrott under ett kalenderår.

De företag som brutit mot leveranssäkerhetsreglerna valdes ut för tillsyn och har förelagts att lämna in uppgifter till Ei som beskriver orsak till avbrotten, vilka åtgärder som genomförs för att förbättra leveranssäkerheten och en tidplan för genomförandet av åtgärderna.

– Alla företag har kommit in med de uppgifter som vi frågat efter och tillsynen är nu avslutad och sammanfattad i ett PM, säger Maria Dalheim, analytiker på Ei.

Vädret orsakade många avbrott

Cirka 74 procent av de avbrott som granskades i tillsynen kan relateras till olika väderförhållanden. Flest avbrott orsakades av träd eller grenar som fallit över ledningarna. Även åska orsakade många avbrott. I jämförelse med 2018 var det under 2019 fler avbrott som var 24 timmar eller längre, vilket bland annat kan relateras till stormen Alfrida i början av året.

De vanligaste åtgärderna som företagen anger för att komma till rätta med leveranssäkerhetsproblemen är skogliga åtgärder, kablifiering och isolering av ledningar.

Nytt i årets tillsyn

Till skillnad mot tidigare års tillsyn har Ei slutfört sammanställningen under samma år som avbrottsuppgifterna har redovisats av nätföretagen. De förändringar och rättelser som genomförts under tillsynen har förbättrat Ei:s underlag för både statistiksammanställningar och kvalitetsjusteringen av nätföretagens intäktsramar.

Ei:s mål med tillsynen är att kontrollera att elnätsföretagen vidtar åtgärder för att kunderna inte ska drabbas av elavbrott. Den gör det också möjligt att i ett senare skede följa upp att nätföretagen genomför de leveranskvalitetshöjande åtgärder som de har redovisat.

Mer om tillsynen finns att läsa i Ei PM2020:08 Pdf, 460.1 kB..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter