Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:05:06

Flexibilitet i elsystemet – ny strategi pekar ut riktningen för Ei:s arbete

Nu har Energimarknadsinspektionens (Ei) tagit fram en strategi för myndighetens fortsatta arbete med att skapa förutsättningar för mer flexibilitet i elsystemet.

– Vi ville ha en slags kompass för vårt arbete. I strategin pekar vi ut riktningen och vi har även identifierat vilka frågor som vi på Ei kan påverka och arbeta vidare med, säger Johanna Rosenlind, analytiker på Ei.

I dokumentet har Ei beskrivit tre strategiska områden som kommer att prioriteras de närmaste åren. Dessa är:

  • effektiva prissignaler
  • effektivt nätutnyttjande
  • kundens bidrag till flexibilitet.

Inom respektive strategiska område finns även ett antal frågeställningar identifierade. De frågeställningar som valts ut är sådana där Ei som myndighet kan främja utvecklingen av flexibilitet i elsystemet och därigenom bidra till omställningen av energisystemet.

Strategin har inget slutdatum utan ska ses som ett levande dokument som kan komma att revideras allteftersom arbetet fortskrider.

– De områdena och de frågeställningar som beskrivs är de som vi anser är prioriterade för Ei att arbeta med de närmaste åren, men de kan komma att ändras över tid, säger Marielle Lahti, expert på Ei.

Aktuellt både nationellt och internationellt

Flexibilitet i elsystemet är en bred fråga och har en stark koppling till mycket av det arbete och de projekt som pågår på Ei. Det är även en fråga som diskuteras på internationell nivå.

– Strategin hjälper oss att ha ett helhetstänk och kan vara ett verktyg i det internationella arbetet där yttre ramar för flexibilitetsfrågor ofta sätts, säger Johanna Rosenlind.

Ei:s strategi för flexibilitet i elsystemet

Bakgrund – därför behöver elsystemet bli mer flexibelt

Just nu pågår en omställning av vårt energisystem. En av drivkrafterna bakom denna förändring är det energipolitiska målet om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion 2040. Med en högre andel variabel elproduktion i form av vind- och solkraft ökar utmaningarna för elsystemet. Samtidigt ser vi en utveckling med ökad urbanisering, elektrifiering och digitalisering. I ett sådant system kommer alla resurser att behövas för att klara driften av systemet samtidigt som att driften behöver gå närmare systemets marginaler.

För att möjliggöra omställningen av elsystemet behöver systemet bli mer flexibelt. Det kommer därför att bli ännu viktigare att ta tillvara samtliga flexibilitetsresurser, det vill säga flexibel elproduktion, lagring och efterfrågeflexibilitet. En ökad flexibilitet minskar behovet av att bygga ut elnätet för att öka kapaciteten. I stället för att bygga ut elnätet kan man till exempel jämna ut effektuttaget över tid och på så vis minska effekttopparna. Det är också viktigt att marknaden utvecklas och tillhandahåller flexibilitetstjänster på ett resurseffektivt sätt så att dessa kan erbjudas och nyttjas av alla relevanta aktörer.

Kontaktuppgifter
Marielle Lahti
Projektledare och expert

016-542 91 32

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter