Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:49:28

Höga krav ställs på miljökonsekvens­beskrivningar

I augusti fattade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) ett beslut som förtydligar vikten av kompletta miljökonsekvensbeskrivningar när elnätsföretag ansöker om tillstånd. Energimarknadsinspektionen (Ei) har listat några saker att tänka på.

Ett beslut från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i augusti innebär att ett av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) beslut från 2018 om tillstånd för en luftledning avvisas. Avvisningen beror på att förekomsten av kungsörn i området inte utretts i tillräcklig omfattning.

Vid ansökningstillfället hade en miljökonsekvensbeskrivning och en fågelinventering lämnats in till Ei. Däremot saknades utredning om kungsörn och därför behöver elnätsföretaget nu lämna in en ny koncessionsansökan till Ei.

I sitt beslut skriver Mark- och miljööverdomstolen att mot bakgrund av den kunskap som elnätsföretaget vid tiden för ansökan hade om förekomst av kungsörn i närliggande vindkraftsparker och om möjligheten till etablering av nya revir borde företaget ha gjort en komplett inventering av kungsörn och inkluderat den i miljökonsekvensbeskrivningen. Även vid remissförfarandet kom indikationer om att det fanns kungsörn i området.

– Det här beslutet visar tydligt att det ställs höga krav på företagens miljökonsekvensbeskrivningar, men också höga krav på oss som prövande myndighet. Domstolen menar att eftersom ansökan inte kan anses vara komplett så är heller inte den prövning som Ei gjort korrekt. Det är också tydligt i beslutet att om det under processen kommer indikationer på att naturvårdsarter, till exempel kungsörn, finns i området måste en riktad inventering göras i fält under rätt årstid, säger Ulrica Andersson, miljövetare på Ei.

Tydliga motiveringar

Det kan ibland finnas skäl att inte göra en djupare inventering i fält av vissa naturvårdsarter som noterats i området. Men då måste en tydlig motivering till varför det valts bort finnas med i ansökan.

– Ibland har företag gjort en naturvärdesinventeringar som gett information om vilka arter som förväntas finnas i det aktuella området. De visar också att det ibland kan finnas skäl till att välja bort någon typ av inventering, det kan till exempel vara så att vissa arter som nämns i underlaget inte bedöms använda området för häckning. Men då måste skälet vara tydligt motiverat i ansökan för att vi ska kunna göra en korrekt prövning, säger Ulrica Andersson.

Beslutet i Mark- och miljööverdomstolen skickar tydliga signaler om att en miljökonsekvensbeskrivning inte får innehålla några oklarheter.

– Nu finns ett vägledande beslut som är väldigt tydligt, säger My Henstam, miljöjurist på Ei. Det finns inga tveksamheter om att finns det en indikation av en naturvårdsart, måste den utredas oavsett när i processen den kommer. Och behöver det göras riktade inventeringar i fält för att kunna bedöma påverkan måste sådana utföras.

Att tänka på för att undvika kompletteringar

Kompletta och noggrant utförda miljökonsekvensbeskrivningar är en viktig faktor i hur lång tid det tar att pröva ett ärende. Att komplettera med en artskyddsinventering i efterhand kan försena processen med upp till ett år.

– Problemet är att den typen av kompletteringar är väldigt årstidsbundna. Ska man titta på kungsörnens häckningsplatser, tjäderns spelplatser eller en viss växt så måste det ske vid rätt årstid, så det finns tid att tjäna på att vara extra noga redan innan ansökan skickas in till oss, säger Ulrica Andersson.

Att tänka på

  • Finns en möjlighet eller en indikation på att naturvårdsarter, som till exempel kungsörn, finns i området där ledningen ska byggas ska det alltid utredas om arten riskerar att påverkas.
  • Samma tumregel gäller oavsett om det är en ny ledning eller om den byggs parallellt med befintlig ledning.
  • Kontakta lokala experter och organisationer för att redan tidigt få kunskap om vilka arter som finns i området. Det kan även vara en god idé att ha en kontakt med länsstyrelsen i ett tidigt skede för att fånga upp arter som behöver utredas särskilt.
  • Om det av underlaget framgår att en naturvårdsart som kan påverkas negativt av ledningsbygget, noterats i området och företaget bedömt att en riktad artinventering inte behöver göras, behöver de motivera varför i miljökonsekvensbeskrivningen. Det behöver framgå att arten inte bedöms påverkas.
  • Fokus för en fågelutredningen ska vara de fågelarter som riskerar negativ påverkan från den planerade kraftledningen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter