Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:53:30

Nu har Ei fattat alla omprövningsbeslut efter tillsynsperioden 2016–2019

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) omprövat samtliga elnätsföretags intäktsramsbeslut efter tillsynsperioden 2016–2019.

Anledningen till att intäktsramarna ska omprövas efter perioden är att Ei behöver använda prognoser för vissa kostnader i besluten som fattas inför tillsynsperioden. I omprövningsbesluten efter tillsynsperioden uppdateras prognoserna med företagens faktiska uppgifter för investeringar, utrangeringar och opåverkbara kostnader.

Ei har fattat beslut för 170 elnätsföretag. Besluten, i 2014 års prisnivå, uppgår till totalt cirka 171 miljarder kronor för lokal- och regionnätsföretagen samt 22 miljarder kronor för Svenska kraftnät. I beloppen ingår dock inte det eventuella under- eller överskott som företagen har med sig från perioden 2012–2015.

Elnätsföretagens intäktsramar efter tillsynsperioden 2016–2019

Tabell 1 nedan visar att lokal- och regionnätsföretagen fick lägre intäktsramar efter tillsynperioden än inför tillsynsperioden vilket främst beror på att de faktiska opåverkbara kostnaderna blev lägre än vad företagen hade prognostiserat.

Tabellen visar också att för Svenska kraftnät blev den omprövade intäktsramen efter tillsynsperioden mer än tio procent lägre än intäktsramen inför tillsynsperioden vilket huvudsakligen beror på lägre kapitalkostnader eftersom några större planerade investeringar inte genomfördes eller försenades.

Justeringen efter perioden för kvaliteten i överföringen av el i elnätet och effektivt utnyttjande av elnätet blev totalt sett en ökning. Den sammantagna ökningen beror bland annat på bättre leveranssäkerhet och minskade nätförluster hos företagen.

Tabell över elnätsföretagens intäktsramar i miljarder kronor (avrundade till heltal) för år 2016–2019 i 2014 års prisnivå förutom opåverkbara kostnader efter perioden som är sammanställda i respektive års prisnivå.

Elnätsföretagens intäktsramar

Typ av elnät

Ansökta belopp

Beslut inför perioden

Beslut inför perioden, efter domstolens prövning

Omprövade beslut efter perioden

Lokal- och regionnät

176

164

173

171

Transmissionsnät

24

23

25

22

Elnätsföretagen genomförde färre investeringar än planerat men investeringarna ökar framöver

Tabell 2 nedan visar att elnätsföretagen genomförde färre investeringar än planerat. Under nuvarande tillsynsperiod 2020–2023 planerar dock lokal- och regionnäten att investera cirka 51,3 miljarder kronor och utrangera cirka 30,4 miljarder kronor i 2014 års prisnivå. Investeringsvärdet under nuvarande tillsynsperiod är därmed totalt sett något högre än under perioden 2016–2019. Av Ei:s rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten framgår också att Svenska kraftnät planerar att göra mycket omfattande investeringar i transmissionsnätet framöver.

Tabell över elnätsföretagens investeringar och utrangeringar mellan andra halvåret 2015 och första halvåret 2019. Uppgifterna är redovisade i miljarder kronor (avrundade) och i 2014 års prisnivå om inget annat anges.

Elnätsföretagens investeringar

Typ av elnät

Typ av kapitalbasförändring

Prognos inför perioden

Faktiskt utfall efter perioden

Differens prognos och faktiskt utfall

Differens prognos och faktiskt utfall i procent

Lokal- och regionnät


Investeringar

48,3

44,7

-3,7

-8

Utrangeringar

27,9

26,3

-1,6

-6

Transmissions-nät


Investeringar

17,1

5,9

-11,2

-65

Utrangeringar

0,6

1,1

+0,5

+83

Avvikelsebeslut

Ei kommer nu att påbörja arbetet med att jämföra intäkterna för tillsynperioden 2016–2019 med omprövningsbeslutet efter tillsynsperioden 2016–2019 och det tilläggsbeslut som Ei har fattat för samma period.

Resultatet av denna jämförelse innebär att Ei kommer att besluta om det belopp som överstigit eller understigit intäktsramen för tillsynsperioden 2016–2019 och vilket belopp som kommer påverka intäktsramen för tillsynsperioden 2020–2023.

Till besluten 2016-2019.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter