Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 03:45:33

Remiss: Föreskrifterna om elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter om priser och leveransvillkor ska uppdateras – välkommen att lämna synpunkter

Energimarknadsinspektionen (Ei) har uppdaterat föreskrifterna som styr vilka uppgifter elhandlare ska rapportera in till Elpriskollen. Uppdateringen sker i syfte att alla kunder, både konsumenter och juridiska personer, med en förväntad årsförbrukning under 100 000 kWh ska kunna jämföra avtal på Elpriskollen. Vill du lämna synpunkter på de föreslagna ändringarna, kan du göra det till och med den 14 oktober.

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare uppdateras för att utöka skyldigheten för elhandlare att också rapportera in priser och leveransvillkor för elavtal som erbjuds juridiska personer. I samband med föreskriftsändringen väljer Ei också att anpassa förslaget till de nya krav som ställs på prisjämförelsesajter i Ren energipaketet.

I februari 2020 överlämnade Ei förslag till regeringen på hur den europeiska lagstiftningen kan implementeras i svensk rätt. Arbetet med föreskrifterna har utgått från Ei:s nuvarande bemyndigande i 24 § 4 elförordningen (2013:208) om att meddela föreskrifter om elleverantörers skyldigheter att lämna uppgifter om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare enligt 8 kap. 11 b § ellagen.

Ei har under våren arbetat med förslag på utveckling av Elpriskollen och föreskrifterna som styr inrapporteringen. Under arbetet har en referensgrupp med representanter från olika delar av branschen deltagit och lämnat synpunkter.

Elhandlare ska rapportera de avtalsformer som riktar sig till elanvändare med en förväntad årsförbrukning under 100 000 kWh

De kommande kraven i ellagen om prisjämförelsesajter innebär att Elpriskollen ska täcka så stor del av marknaden som möjligt och omfatta elavtal till både fysiska och juridiska personer.

Ei:s förslag är att elhandlare blir skyldiga att rapportera in uppgifter om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare med en förväntad årsförbrukning under 100 000 kWh för följande avtalsformer:

  • Månadsbaserat rörligt pris löpande och tidsbundet 1 år.
  • Fastprisavtal 3, 4, 5 och 6 månader och 1,2, 3, 4 och 5 år.
  • Mixat pris 1 år.
  • Anvisat pris.
  • Timbaserat rörligt pris.

Frivillig inrapportering av flexibilitetsresurser

Ei kommer utveckla en funktionalitet som gör det möjligt för elhandlare att frivilligt rapportera in elavtal som är kopplade till flexibilitetsresurser som till exempel elbilar och värmepumpar. Uppgifterna kommer presenteras för kunderna på en egen sida på Elpriskollen.

Synpunkter senast den 14 oktober

Förändringarna som presenteras ovan gör att Ei behöver uppdatera föreskrifterna om inrapportering av priser och leveransvillkor till Elpriskollen. Eftersom föreskrifterna EIFS 2013:7 har reviderats ett antal gånger, så kommer det i samband med denna revidering att göras ett omtryck av föreskrifterna.

Vill du lämna synpunkter, har du möjlighet att göra det fram till och med den 14 oktober 2020. Synpunkter kan lämnas genom brev (Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03 Eskilstuna) eller e-post till registrator och märks med ”EPK dnr 2020–100099”.

Ändringen i föreskrifterna föreslås träda i kraft i februari 2021.

Dokument

Remisstiden har löpt ut. Vill du ta del av dokumenten i efterhand, var vänlig kontakta Ei:s registratur.

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter