Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:05:35

Ny föreskrift som berör elnätsföretagens inrapportering

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu uppdaterat Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2012:4) om redovisning av nätverksamhet. Uppdateringen innebär att Ei från 2021 även samlar in indikatorn utnyttjningsgrad från alla elnätsföretag. De uppdaterade föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober 2020 och heter EIFS 2020:2.

Varje år redovisar elnätsföretagen en stor mängd ekonomiska och tekniska data om sin nätverksamhet till Ei. Ei använder informationen bland annat till beräkningen av elnätsföretagens intäktsramar.

Ändringsföreskriften EIFS 2020:2 innebär att elnätsföretag med nätkoncession för område och linje (med undantag för transmissionsnätsföretag) även ska rapportera in indikatorn utnyttjningsgrad till Ei.

Indikatorn utnyttjningsgrad ger ett mått på hur jämnt fördelad lasten är på nätet över året. Indikatorn kan förenklat beskrivas som medeleffekten dividerat med medelvärdet av de fyra högsta effekttopparna i nätets gränspunkter mot överliggande nät och ger därför ett mått på hur effektivt nätet utnyttjas. Ett jämnare effektuttag med lägre toppeffekter från överliggande nät bidrar till lägre kostnader och möjliggör att fler kunder kan ansluta till befintlig infrastruktur.

Ei utreder hur utnyttjningsgrad ska användas

Ei planerar inför tillsynsperioden 2024–2027 att utreda om den besläktade indikatorn medellastfaktor ska ersättas eller kompletteras med indikatorn utnyttjningsgrad i beräkningen av incitamenten för effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen. Anledningen är att utnyttjningsgraden är enklare att påverka för elnätsföretagen än medellastfaktorn och att den ger starkare incitament för att minska de högsta effekttopparna under ett år.

För att kunna använda utnyttjningsgraden i intäktsramsregleringen bör den börja samlas in senast nästa år. Även om Ei skulle komma fram till att inte använda den nya indikatorn i intäktsramsregleringen kommer den vara en av indikatorerna som Ei planerar att samla in för att övervaka och utvärdera utvecklingen av smarta elnät enligt elmarknadsdirektivet.

Till Ei:s föreskrifter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter