Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:06:41

Nytt regeringsuppdrag om smarta elnät

I slutet av juni fick Energimarknadsinspektionen (Ei) ett nytt regeringsuppdrag som handlar om smarta elnät.

Regeringen har gett både Energimyndigheten och Ei i uppdrag att fortsätta samordna frågor om smarta elnät som uppföljning av det arbete som bedrivits inom Forum för smarta elnät under perioden 2016 - 2019.

För Ei:s del består uppdraget av två delar. Den ena delen handlar om att vidareutveckla det strategiska som operativa arbetet med smarta elnät inom ramen för Ei:s ordinarie verksamhet. Särskilt fokus ska ligga på utveckling av marknadsdesign och efterfrågeflexibilitet i nationell och internationell kontext.

Arbetet ska ske genom en nära dialog med Infrastrukturdepartementet och i samverkan med Energimyndigheten och andra relevanta aktörer.

Till och med år 2022 ska en sammanfattning av arbetet redovisas i myndighetens årsredovisning.

Utvärdera samhällsekonomiska kostnader och nyttor

Den andra elen av uppdraget innebär att Ei ska göra en utvärdering av samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät vid olika scenarier av sammansättningen av elproduktionen i det nordiska elkraftsystemet och av ökad elektrifiering i samhället.

Analysen ska utgå från Ei:s tidigare kartläggning av potential för efterfrågeflexibilitet som finns beskriven i rapporten Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (Ei R 2016:15).

Denna del av uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 31 maj 2021.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter