Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:08:38

Nu är granskningen av 2018 års elavbrott klar

Resultatet av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten 2018 finns nu sammanfattad och publicerad på ei.se.

En av Ei:s uppgifter är att granska att elnätsföretagens överföring av el håller god kvalitet, det vill säga utan för många och långa elavbrott och störningar. Därför måste alla elnätsföretag varje år rapportera in avbrottsdata till Ei.

Ei använder uppgifterna dels för tillsynen av leveranssäkerheten för att säkra att lagar och förordningar efterlevs, dels vid kvalitetsjusteringen av elnätsföretagens intäktsramar.

Under 2019 och 2020 har Ei genomfört tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten baserat på elnätsföretagens inrapporterade uppgifter för 2018. Målet med tillsynen har dels varit att kontrollera att elnätsföretagen genomför åtgärder så att elkunderna inte drabbas av elavbrott, dels följa upp att de åtgärder som nätföretagen planerar i syfte att förbättra leveranssäkerheten genomförs.

Så här gick tillsynen till

I tillsynen har Ei granskat den avbrottsdata som alla elnätsföretag rapporterade in till Ei för kalenderåret 2018. Sammanlagt valdes 39 elnätsföretag ut för tillsyn som redovisat att de under 2018 haft anläggningspunkter med en avbrottstid längre än 24 timmar och/eller anläggningspunkter med fler än 11 långa oaviserade avbrott. Tillsynen omfattade cirka 85 000 anläggningspunkter. Sammanlagt drabbades dessa anläggningspunkter av cirka 1 487 000 avbrott under 2018.

Fel i överliggande nät orsakade flest avbrott
Ungefär 845 000 (57 procent) av samtliga avbrott som omfattades av tillsynen orsakades av fel i det överliggande nätet. Cirka 86 procent av dessa avbrott berodde på uppgraderingen av kontrollstationerna i Ygne och Västervik för den så kallade Gotlandsförbindelsen.

Alla företag har redovisat åtgärdsplaner
Under tillsynen skickade Ei föreläggande till alla elnätsföretag som ingick i tillsynen. I föreläggandet har Ei bland annat begärt att elnätsföretaget ska redovisa vilka åtgärdsplaner som finns för att förbättra leveranssäkerheten. Den vanligaste åtgärden var ombyggnation och förstärkning av nätet. Därefter är olika isolerande åtgärder vanligt som till exempel byte till isolerade elledningar som bättre står emot fallande träd och kortslutning. Alla elnätsföretag har följt Ei:s förelägganden och samtliga tillsynsärenden är därmed avskrivna.

Tillsynen är sammanfattad i promemorian Tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten - Planlagd tillsyn 2019. Pdf, 345 kB.

Kontaktuppgifter
Maria Dalheim
Analytiker

016-16 27 62

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter