Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:14:55

Nya regler vid tillståndsprövning av kraftledningar

Från och med den 1 juli 2024 gäller nya regler vid Energimarknadsinspektionens (Ei:s) prövning av tillstånd för kraftledningar – det som kallas nätkoncessioner för linje. De nya bestämmelserna i ellagen och miljöbalken ska bidra till en tydligare och snabbare process för att förnya, förstärka och bygga ut elnätet.

Ändringar i ellagen

Lagändringarna i ellagen innebär att omfattningen av den allmänna lämplighetsprövningen preciseras. Efter lagändringen den 1 juli 2024 kommer den allmänna lämplighetsprövningen att fokusera dels på frågan om en ledning behövs eller om ökad nätkapacitet är samhällsekonomiskt lönsam, dels på vissa angivna överföringstekniska aspekter.

Den nya bestämmelsen om allmän lämplighetsprövning placeras i 2 kap. 12 a § ellagen och är formulerad på följande sätt:

Vid prövningen av en nätkoncession för linje ska en anläggning anses vara lämplig från allmän synpunkt om
1. ledningen behövs för
a) att uppfylla skyldigheter enligt denna lag eller krav som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen,
b) en säker och tillräcklig elförsörjning,
c) ökad nätkapacitet som bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam, eller
d) att tillgodose ett annat angeläget allmänt intresse, och
2. ledningen har en ändamålsenlig placering i nätet och en ändamålsenlig teknisk utformning i fråga om lik- eller växelström samt spänning.

En anläggning som uppfyller villkoren i 2 kap. 12 a § första stycket ellagen ska dock inte anses vara lämplig från allmän synpunkt om synnerliga skäl talar emot det.

Mer information om de nya lämplighetsreglerna.

Ändringar i miljöbalken

Från och med den 1 juli ska byggande och underhåll av kraftledningar undantas från förbud mot intrång inom generella biotopskydd och strandskydd. Generella biotopskydd är bland annat alléer, diken i jordbruksmark och åkerholmar. Genom tillägg i 7 kap. 11a och 16 §§ miljöbalken blir kraftledningar undantagna från förbud, precis som allmän väg och järnväg redan är. Förbuden har tidigare ofta inneburit att elnätsföretagen har behövt söka dispens hos länsstyrelserna i samband med ansökan om nätkoncession för linje.

Även om elnätsföretagen inte längre behöver söka dispens från strandskydd och biotopskydd måste sådana miljöer fortfarande beaktas i Ei:s prövning utifrån miljöbalkens övriga bestämmelser om hänsyn till miljön.

Information om vad en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska innehålla.

Ändringarna i ellagen gäller ansökningar som kommer in från och med den 1 juli

De nya reglerna i ellagen kommer att gälla för ansökningar om nätkoncession för linje som lämnas in från och med den 1 juli 2024. För ansökningar som lämnats in före den 1 juli 2024 gäller nuvarande bestämmelser i ellagen.

Ändringarna i miljöbalken kommer däremot att gälla även för ansökningar inkomna till Ei före den 1 juli 2024.

Ei:s e-tjänst för koncessionsansökningar, Dinkel, är från den 1 juli anpassad till de nya reglerna.

Det här ska en ansökan om nätkoncession för linje ska innehålla.

Regeringens proposition: En tydligare process för tillståndsprövning av elnät. Länk till annan webbplats.


Kontaktuppgifter
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter