Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:26:46

Allmän lämplighetsprövning

Här kan elnätsföretag läsa om vad som krävs vid en ansökan om nätkoncession för linje för att Ei ska kunna bedöma en lednings allmänna lämplighet.

Sidan vänder sig i första hand till elnätsföretag som ska ansöka om ny nätkoncession för linje.

För att Ei ska kunna bevilja en nätkoncession för linje ska elnätsföretaget visa att ledningen behövs och att den är lämplig från allmän synpunkt (2 kap. 12 § ellagen). Bedömningsgrunderna för när en ledning ska anses vara allmänt lämplig finns i 2 kap. 12 a § ellagen.

Av bestämmelsen framgår att den allmänna lämplighetsprövningen fokuserar dels på frågan om en ledning behövs eller om ökad nätkapacitet är samhällsekonomiskt lönsam, dels på vissa angivna överföringstekniska aspekter.

Grunder för allmän lämplighet

Bestämmelsen i 2 kap. 12 a § ellagen om allmän lämplighetsprövning listar fyra kriterier i punkterna a till d enligt vilken en ledning kan behövas och därmed anses vara lämplig från allmän synpunkt. Ni måste inte uppfylla samtliga punkter utan det är tillräckligt att en av punkterna a till d är uppfylld.

Nedan beskrivs de fyra kriterierna i punkterna a till d och vad för underlag ni ska lämna in för den allmänna lämplighetsprövningen i koncessionsansökan.

En ledning som behövs för att uppfylla skyldigheter enligt ellagen eller EU-rätten är som utgångspunkt lämplig från allmän synpunkt.

Det här ska ansökan innehålla

Om lämpligheten av den ledning som ansökan om nätkoncession för linje avser baseras på punkt a ska er ansökan om nätkoncession innehålla:

  • en beskrivning av varför ledningen behövs
  • vilken skyldighet i ellagen eller vilket krav som följer av Sveriges EU-medlemskap som medför att ledningen behöver byggas.

Det kan till exempel röra sig om en ledning som ska ansluta en vindkraftpark enligt anslutningsskyldigheten som framgår av 4 kap. 1 § ellagen eller att transmissionsnätet behöver förstärkas för att uppfylla den så kallade 70-procentsregeln i artikel 16.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el.

En ledning är också som utgångspunkt lämplig från allmän synpunkt om den behövs för att på ett säkert sätt tillgodose en tillräcklig elförsörjning. Begreppet tillräcklig innebär att ledningen ska vara tillräcklig för både existerande och förväntade framtida behov. Sådana behov kan uppstå till följd av exempelvis ökad efterfrågan på el på grund av ökad elektrifiering.

Det här ska ansökan innehålla

I ansökan om nätkoncession ska ni visa att behovet av ledningen bygger på välgrundade antaganden, till exempel på en prognos om framtida utveckling och överföringsbehov. Vilket underlag som krävs för att behovet av ökad kapacitet ska kunna bedömas varierar från fall till fall.

Vid förstärkningar som krävs för att kunna ansluta en platsspecifik verksamhet är det tillräckligt att ni ger in underlag som ger stöd för realistiska planer att etablera verksamheten tillsammans med en beskrivning av befintliga ledningars kapacitet och varför denna kapacitet behöver öka.

När förstärkningar krävs för att tillgodose efterfrågan på el på grund av till exempel utveckling i en region eller stad ska er utredning ge stöd för ett rimligt antagande om det framtida överföringsbehovet, till exempel genom prognoser. Det krävs inte att ansökningar om anslutning faktiskt har lämnats in.

Utredningar om behovet av ökad kapacitet kan också, särskilt i fråga om transmissionsnätet, baseras på scenarier om nationellt elbehov i kombination med antaganden om utveckling i berörda områden. Ni behöver ange vilket överföringsbehov den aktuella ledningen syftar till att tillgodose.

En nätutvecklingsplan eller investeringsplan kan vara ett bra underlag för att Ei ska kunna bedöma behovet. Det är dock inget krav.

En ledning kan också vara lämplig från allmän synpunkt om den leder till en ökad nätkapacitet som är samhällsekonomiskt lönsam. Det kan till exempel handla om att öka överföringskapaciteten mellan elområdena i Sverige för att jämna ut elprisskillnaderna.

En sådan ledning skulle strikt beaktat inte behövas för en säker och tillräcklig elförsörjning om behovet av el ändå kan tillgodoses, om än till ett högre pris. Sådana ledningar är dock som utgångspunkt lämpliga från allmän synpunkt om de bidrar till minskade nätbegränsningar och ett effektivare utnyttjande av elproduktionsresurser på ett sätt som bedöms vara lönsamt för samhället.

Det här ska ansökan innehålla

Ei ska bedöma den ökade nätkapacitetens samhällsekonomiska lönsamhet. Ansökan om nätkoncession för linje ska därför innehålla en beskrivning eller analys av hur ni kommit fram till att den ökade nätkapaciteten är samhällsekonomiskt lönsam.

När det gäller transmissionsnätsledningar ska en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning alltid bifogas en ansökan om nätkoncession för linje (6 § andra stycket förordning (2021:808) om nätkoncession).

En ledning är också som utgångspunkt lämplig från allmän synpunkt om den behövs för att tillgodose ett annat angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara att ansluta elnätet på en ö till det övriga elnätet eller förstärka anslutningen till ett visst område i ett fall där anslutning genom anslutningsplikten enligt 4 kap. 1 § ellagen inte är aktuell.

Det här ska ansökan innehålla

Om ledningen behövs på grund av andra angelägna allmänna intressen ska er ansökan innehålla en beskrivning av de angelägna allmänna intressena som motiverar ledningens byggande.

Undantag om det finns synnerliga skäl

Det kan i undantagsfall vara så att en anläggning som bedöms vara lämplig från allmän synpunkt utifrån ovan nämnda kriterier (punkt a-d) ändå inte bör anses vara det.

Det kan till exempel hänga samman med frågor som rör den nationella säkerheten. Det finns därför en möjlighet för Ei att bedöma att en ledning som i och för sig uppfyller något av kriterierna för lämplighet i punkt a till d, ändå inte är lämplig om det finns synnerliga skäl som talar emot det (2 kap. 12 a § andra stycket ellagen).

Överföringstekniska aspekter i den allmänna lämplighetsprövningen

I den allmänna lämplighetsprövningen för ledningen ingår även en prövning av vissa överföringstekniska aspekter, (2 kap. 12 a § första stycket punkt 2 ellagen).

En ledning ska anses vara lämplig från allmän synpunkt om den har en ändamålsenlig placering i nätet (mellan vilka anslutningspunkter ledningen ska dras) och en ändamålsenlig teknisk utformning i fråga om lik- eller växelström samt spänning.

Vilka överföringstekniska aspekter ska ansökan innehålla

För att Ei ska kunna bedöma om er ledning är lämplig ur ett allmänt perspektiv ska ni ange

  • ledningens placering i nätet (mellan vilka anslutningspunkter ledningen ska dras)
  • konstruktionsspänning och nominell spänning
  • teknisk utformning i form av lik- eller växelström.

Ni ska ange varför dessa val är ändamålsenliga för de behoven som ledningen ska tillgodose.

Utformningen ska planeras utifrån rimliga kostnader. Det är inte ändamålsenligt att välja ett onödigt kostsamt alternativ om det finns andra lösningar för att fylla samma funktion.

Alternativ som inte kan fylla avsedd funktion kan däremot inte anses lämpliga.

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL