Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:50:05

Ei begär in uppgifter om elnätsföretagens anslutna kraftproduktionsanläggningar

I mitten av mars kommer många elnätsföretag som berörs av reglerna i kommissionens förordning med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) att få en skriftlig begäran från Energimarknadsinspektionen (Ei) om att lämna in information om anslutna kraftproduktionsanläggningar. Informationen kommer sedan att vidarebefordras till Svenska kraftnät och därefter även till ENTSO-E* och ACER**.

Enligt ellagen är nätföretagen skyldiga att ansluta elproduktion till elnätet. Vid anslutning gäller alltid reglerna i kommissionens förordning om nätanslutning av generatorer (RfG). All elproduktion över 800 W som ansluts ska uppfylla de tekniska krav för anslutning som anges i RfG. RfG tillämpas i sin helhet i Sverige sedan den 27 april 2019. I RfG fastställs harmoniserade regler för anslutning av elproduktion till elnätet.

Genomförandet av regelverket följs upp regelbundet inom EU. Enligt artikel 59 i RfG ska Svenska kraftnät lämna information till ENTSO-E för övervakning av genomförandet av RfG. Nätföretagen ska, på begäran av Ei enligt artikel 59.3, förse Svenska kraftnät med den information som efterfrågas av ENTSO-E, som i sin tur lämnar uppgifterna till ACER.

Syftet med reglerna

Reglerna i RfG syftar till att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el, säkerställa systemsäkerheten och integrationen av el från förnybara källor samt främja en unionsomfattande elhandel. Reglerna i RfG syftar också till att säkerställa att förmågan hos kraftproduktionsanläggningar utnyttjas på ett lämpligt, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa lika villkor i hela unionen.

Ei begärde in uppgifter även förra året

Under 2022 begärde Ei att ett stort antal elnätsföretag skriftligen skulle komma in med uppgifter om hur mycket elproduktion som fanns anslutet i elnätet och hur mycket som anslutits sedan RfG trädde i kraft.

Nätföretagen ska lämna information även 2023

Ei har nu fått en ny begäran från Svenska kraftnät om att ta in information om nätföretagens anslutna kraftproduktionsanläggningar. Ei kommer därför att skicka ut en begäran om information i mitten av mars till de nätföretag som berörs av frågorna. Nätföretagen ska fylla i en Excel-fil, som Ei skickar i samband med begäran, med uppgifter om hur många kraftproduktionsanläggningar som anslutits och därefter skicka svaret inom tre veckor till Ei. Ei skickar därefter uppgifterna vidare till Svenska kraftnät som i sin tur sammanställer och skickar till ENTSO-E.

Reglerna enligt kommissionsförordningen RfG berör alla elnätsföretag. I denna tillsyn begär Ei dock inte in uppgifter från de minsta företagen. Alla behöver ändå ha god kännedom om regelverket. Mer information om RfG finns bland annat på Ei:s webbplats och på Svenska kraftnäts webbplats Länk till annan webbplats. .

*ENTSO-E Länk till annan webbplats. är en samarbetsorganisation för europeiska systemansvariga företag för el. Förkortningen står för European Network of Transmission System Operators for Electricity.

**ACER Länk till annan webbplats. (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Kontakt
Marcus Tjäder
Analytiker

016-542 91 70

Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter