Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 20:45:19

När ledningar och fåglar möts i luften

I den lilla kommunen Vansbro, där ledningar slingrar sig över det natursköna landskapet, pågår en tillsynsinsats. För att skydda fåglar från att kollidera med elledningar gör Energimarknadsinspektionen (Ei) ett platsbesök för att granska att en luftledning har försetts med fågelavvisare. Ett arbete som skiljer sig från det vid datorn, men som är en minst lika viktig del i Ei:s granskning.

Fågelavvisare längs ledning

Varje år genomför Ei tillsyn som är både planerad och indikationsstyrd - alltså tillsyn till exempel vid klagomål.

Det är Ei som ger tillstånd för elledningar (nätkoncession för linje). Om det finns behov med hänsyn till fågellivet, förenar Ei beslutet med villkor om att ledningen ska förses med fågelavvisare på vissa platser. En del av 2023 års planerade tillsyn har varit att undersöka om dessa villkor har följts i ett antal beslut.

Att insatsen riktades mot just frågor rörande artskyddet, där skyddet av fåglar ingår, beror på att det ofta är en viktig del i Ei:s prövning av ansökan om nätkoncession för linje. Av de nätkoncessioner som Ei har granskat under förra året har elnätsföretagen följt villkoren om fågelavvisare.

Många metoder för montering

Till skillnad från annan typ av tillsyn går det relativt snabbt att se om villkoren för fågelavvisare efterlevs vid ett platsbesök. De dinglar nämligen som reflexer och är placerade på elledningen.

Det finns olika modeller av fågelavvisare att välja mellan, vissa är reflekterande, några är roterande och andra självlysande. Förutsättningarna kan se lite olika ut beroende på platsen. För vissa platser, till exempel kortare spann över öppet vatten, kan fågelavvisarna synas tydligt även från strandkanten. I andra fall kan man behöva komma närmare.

En teknisk utveckling för elnätsföretagen, för att kunna montera fågelavvisare, är att använda drönare, till skillnad från den långa montagepinne som vanligtvis används. Metoden är särskilt praktisk över öppet vatten. Det finns också montagevagnar, så kallad linmoppe, som åker fram längs ledningen och spänner fast fågelavvisare likt klädnypor på linorna.

Fem år för att uppfylla villkor

Villkor om fågelavvisare kan behövas för specifika områden eller platser där skyddsvärda fågelarter passerar, häckar eller behöver extra skydd. En tillsyn av ett sådant villkor kan dock, som regel, ske först efter fem år från att Ei beviljat en ny elledning (beslutat om nätkoncession). Det är nämligen just fem år som elnätsföretag har på sig för att färdigställa ledningen efter att beslutet trätt i kraft.

− Förutom fågelavvisare kan även andra delar granskas vid ett fältbesök. Vi kan även granska att ledningen är byggd i rätt sträckning och att det tekniska utförandet överensstämmer med beslutet. Tillsynen handlar om att säkerställa att elnätsföretagen följer det som framgår av besluten, säger Axel Gunnarsson.

Om elnätsföretagen inte monterar fågelavvisare som de ska, kan det leda till konsekvenser i form av föreläggande om att åtgärda eventuella brister. Den som med uppsåt eller oaktsamhet bryter mot ett villkor, kan dömas till böter eller fängelse. I sådana fall är det polis eller åklagare som ansvarar för utredningen.

Viktigt med lokal information

Elnätsföretaget som ansöker om en ny ledning måste skicka in en beskrivning av bland annat de fåglar och övriga arter som finns i området. En sådan beskrivning kan exempelvis innehålla uppgifter om fåglars flyttleder, födosöksområden och avstånd till boplatser. Ett sätt för elnätsföretagen att skaffa sig denna kunskap är genom samråd med lokala ornitologiska föreningar och genom fågelinventeringar i fält.

Inför ett beslut om ny koncession skickar Ei elnätsföretagets ansökan på remiss till bland annat berörda kommuner och länsstyrelser för att samla in synpunkter och information från instanser med lokalkännedom. Det är ett viktigt komplement för att Ei ska kunna bedöma en lednings påverkan på bland annat naturmiljön och arter.

I beslut som förenas med villkor om fågelavvisare bestämmer inte Ei vilken modell som ska användas eller hur de ska monteras, det är upp till varje elnätsföretag att besluta om.

− Det har varit ett intensivt år med viktigt tillsynsarbete, men det är nödvändigt för att säkerställa efterlevnaden av besluten och se till att ledningen inte påverkar omgivningen mer än vad som är tillåtet enligt beslutet, avslutar juristen Sara Saamel när hon reflekterar över Ei:s tillsynsarbete.

Tillsyn i fält - så här kan det gå till

  1. Ei brukar kontakta elnätsföretaget som ska granskas och meddela att en inspektion kommer att äga rum av utpekad ledning. I vissa fall behöver Ei först inhämta information från elnätsföretaget.
  2. Medarbetare från Ei gör ett fysiskt besök på de platser där exempelvis fågelavvisare ska ha placerats eller där andra villkor ska ha uppfyllts.
  3. Ei noterar om elnätsföretaget följer det som beslutats eller om det finns brister. Om detta är fallet skickar Ei ut ett föreläggande med information om vad som behöver åtgärdas.
  4. Om tillsynen inte visar några brister eller när bristerna är åtgärdade avslutar Ei granskningen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter