Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 22:10:13

Ei har utrett villkorade avtal - marknadsbaserade metoder ska användas i första hand

Energimarknadsinspektionens (Ei) har utrett vilken roll villkorade avtal kan ha i energiomställningen. Regelverket är tydligt i att marknadsbaserade mekanismer ska användas i första hand vid överbelastning. Villkorade avtal kan användas om lämpliga marknadsbaserade mekanismer inte finns tillgängliga. Det är en av slutsatserna i rapporten Villkorade avtal.

Med villkorade avtal menas ett avtal där ett nätföretag ges möjligheten att i vissa situationer begränsa en kunds användning av nätet i syfte att hantera en överbelastning. Att bygga ut elnätet tar tid, i vissa fall tio år eller mer. Det är därför viktigt att den befintliga överföringskapaciteten utnyttjas så effektivt som möjligt i Sverige.

Marknadsbaserad mekanism gäller i första hand

Att ansluta en kund i en situation där elnätet är begränsat innebär en risk för överbelastning. Regelverket beskriver att överbelastning ska hanteras med omdirigering, vilket i sin tur regleras i artikel 13 i elmarknadsförordningen. Där står det att marknadsbaserade mekanismer ska användas i första hand. Regelverket definierar inte vad en marknadsbaserad mekanism är.

Ei:s analys visar att en marknadsbaserad mekanism kan vara olika saker, men att vissa grundläggande funktioner måste uppfyllas. Det kan bland annat vara ett bilateralt avtal, ett auktionsförfarande eller en organiserad marknadsplats. Mekanismen behöver vara öppen för alla resurser på lika villkor och frivillig att delta i. Priset bör sättas av utbud och efterfrågan.

I elmarknadsförordningen finns också beskrivet att icke-marknadsbaserade metoder, exempelvis villkorade avtal, får användas om förutsättningar för marknadsbaserade mekanismer saknas. I en sådan situation är det elnätsföretagets ansvar att visa att kriterierna för undantag är uppfyllda. Regelverket nämner fyra undantag där icke-marknadsbaserad omdirigering får användas. Ett exempel är om det finns för få aktörer som kan delta och att en effektiv konkurrens därför inte kan säkerställas.

Om rapporten

Ei har i projektet undersökt vilken roll villkorade avtal kan fylla i den pågående energiomställningen, om avtalen bidrar till ett effektivt nyttjande av elnätet och hur villkorade avtal förhåller sig till andra verktyg som elnätsföretag har att använda. Projektet har också handlat om att ta fram vägledning för elnätsföretagen och andra branschaktörer om regelverken som omgärdar användandet av villkorade avtal.

Till rapporten Villkorade avtal (Ei R2023:08)

Tidigare nyhet som beskriver projektet

Vad är villkorade avtal?

I de flesta nät utnyttjas den maximala överföringskapaciteten endast en mindre del av tiden och övrig tid finns ofta ledig kapacitet. För att utnyttja elnätet effektivare är ett alternativ att fylla på med kunder som använder den överföringskapacitet som är ledig under den största delen av tiden. För att dessa kunder ska kunna rymmas i elnätet behöver nätanvändningen begränsas under de timmar då elnätet är som mest belastat. Det finns flera verktyg som kan användas för att åstadkomma detta. Ett sådant verktyg är så kallade villkorade avtal.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter