Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:23:55

Ei utreder vilken roll villkorade avtal kan ha i energiomställningen

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar för effektivare tillståndsprocesser runt utbyggnaden av elnätet. Samtidigt vill Ei bidra till att nätet används effektivt i den pågående energiomställningen och har därför startat ett projekt för att analysera hur så kallade villkorade avtal kan användas i Sverige. Vi kommer under projektets gång att ha dialog med branschen och siktar på att ha en rapport klar i slutet av året.*

*Arbetets resultat är något försenad, men är planerad att presenteras under första kvartalet av 2023.

Energiomställningen innebär nya förutsättningar och utmaningar, bland annat i form av en allt högre efterfrågan på el kombinerat med en större andel väderberoende produktionskällor. Det ställer högre krav på att elnätet utnyttjas effektivt. Att bygga ut elnätet är nödvändigt men tar tid och är inte alltid det samhällsekonomiskt mest effektiva sättet att möta en ökande efterfrågan på.

Villkorade avtal – ett verktyg för att använda elnäten effektivare?

Historiskt har elnätsföretag vanligtvis dimensionerat elnätets överföringskapacitet efter den högsta effekt som kunderna efterfrågar. I de flesta nät utnyttjas den maximala överföringskapaciteten endast en mindre del av tiden och övrig tid finns ofta ledig kapacitet. Det innebär att om den maximala efterfrågan på överföringskapacitet kan minskas under de timmar då det är störst efterfrågan på överföring, kan det skapas utrymme för fler kunder. För att utnyttja elnätet effektivare är ett alternativ att fylla på med kunder som använder den överföringskapacitet som är ledig under den största delen av tiden. För att dessa kunder ska kunna rymmas i elnätet behöver deras användning begränsas under de timmar då elnätet är som mest belastat. Det finns flera verktyg som kan användas för att åstadkomma detta. Ett sådant verktyg är så kallade villkorade avtal.

Det här vill Ei undersöka

Ei kommer i projektet att utvärdera vilken roll villkorade avtal kan fylla i den pågående energiomställningen, om avtalen bidrar till ett effektivt nyttjande av elnätet och vilka de större effekterna är av att använda dem. Vi kommer också att utreda hur villkorade avtal förhåller sig till andra verktyg som elnätsföretag har att använda och som beskrivs i regelverken.

I projektet kommer Ei att föra dialog med branschen. Den 5 oktober klockan 13.00-16.00 är ett sådant tillfälle och vi kommer att återkomma här på ei.se med en separat nyhet om detta dialogmöte.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter