Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:17:34

Uppföljning av lagen om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet har lämnats till regeringen

Energimarknadsinspektionen (Ei) har följt upp de investeringar i elnätet som elnätsföretagen genomfört utifrån Lagen om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet som trädde i kraft i juni 2021. Uppföljningen omfattar investeringar genomförda och driftsatta under åren 2020–2021.

När lagen om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet (2021:311) Länk till annan webbplats. trädde i kraft i juni 2021 gav den elnätsföretag med en outnyttjad intäktsram från tillsynsperioden 2012–2015 möjlighet, under särskilda förutsättningar, att utöka intäktsramarna under perioden 2020–2031. Syftet med lagen var att öka investeringarna i elnätet och på det viset bidra till att möta de kapacitetsutmaningar som finns i det svenska elnätet.

Ei har uppdrag att följa upp

I samband med att lagen trädde i kraft fick Ei i uppdrag att följa upp investeringarna och utvärdera effekterna av lagen vid tre tillfällen. Den första utvärderingen är nu klar och gäller investeringar som är genomförda och driftsatta under åren 2020–2021.

Uppföljningen ska ge regering och riksdag en bild av vilka investeringar som möjliggjorts av det särskilda investeringsutrymmet. I utvärderingen ska det framgå:

  • hur stora investeringarna är
  • i vilken utsträckning investeringarna ökar a) kapaciteten i elnätet, och b) möjligheten för en nätkoncessionshavare att ansluta nya kunder och hantera större förändringar i nätets kapacitet
  • hur investeringarna fördelar sig mellan olika anläggningskategorier i nätverksamheten.

Det är 75 elnätsföretag som hittills ansökt och fått beslut om särskilt investeringsutrymme och som därmed omfattas av uppföljningen.

Slutsats - svårt att se om lagen bidragit till ökade investeringar

I rapporten finns analyser som bland annat illustrerar storleken på elnätsföretagens investeringsbehov och att ungefär en femtedel av anläggningarna egentligen redan skulle ha behövt ersättas vid ingången av 2019. Utöver att ersätta äldre anläggningar behöver elnätet dessutom utvecklas för att möta samhällets behov och de kapacitetsutmaningar som finns.

En slutsats i analysen är att det är svårt att särskilja storleken på de investeringar som möjliggjorts av det särskilda investeringsutrymmet från andra investeringar, bland annat på grund av hur den beräkning av investeringsbeloppet som utökar intäktsramen är konstruerad.

Även när det gäller de totala investeringarna är det svårt att dra slutsatser kring vilken effekt som besluten om särskilt investeringsutrymme har haft. De faktiska investeringarna som genomförts under 2020–2021 ligger till exempel i nivå med de prognoser som lämnades 2019. En förklaring till det är sannolikt att lagen beslutades först under 2021 och därmed inte har hunnit få genomslag ännu.

Sammantaget bedömer också en majoritet av elnätsföretagen att besluten om särskilt investeringsutrymme inte har påverkat deras investeringar under 2020–2021 eller endast i ytterst begränsad omfattning.

Ei:s rapport: Uppföljning av lagen om särskilt investeringsutrymme – investeringar åren 2020–2021 (Ei R2022:13).

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter